Arbeiderpartiet vil ha en rettferdig klimapolitikk for hele landet. Derfor vil vi hjelpe utsatte næringer som fiskerinæringa med å omstille seg i bærekraftig retning. Arbeiderpartiet vil at staten skal inngå forpliktende klimapartnerskap med næringer som sliter med omstilling.

Aktivitet og bosetting langs hele kysten er Arbeiderpartiets mål. Vi vet at fiskerinæringa er ei særlig utsatt næring når CO2-avgiften skal økes. Ennå finnes det ikke gode nok utslippsfrie alternativer til dagens drivstoff. En kraftig økning i CO2-avgiften uten kompensasjon kan føre til at vi verken når klimamålene eller våre fiskeripolitiske målsettinger. Derfor vil Arbeiderpartiet videreføre kompensasjonsordningen for fiskeflåten til man har tilfredsstillende alternative løsninger eller forpliktende avtaler.

Arbeiderpartiet ønsker å inngå forpliktende klimapartnerskap med fiskerinæringa. Det finnes ikke i dag, og det har vært overraskende lite dialog mellom regjeringa og næringa for å finne gode løsninger. Sammenhengen mellom fiskeri- og klimapolitikken var et tema som manglet helt i kvotemeldinga.

Arbeiderpartiet ønsker en bedre dialog med næringa, og vi vil ha ei Kvotemelding 2.0 for å gå gjennom rammebetingelsene for norsk fiskerinæring. Bærekraftig omstilling henger nemlig tett sammen med fiskeripolitikken. Det handler om hvordan flåten skal se ut, fartøyutforming, fangstmønster og hvilket drivstoff som kan brukes. Spesielt i den minste kystflåten ser vi at båtene ikke er tilpasset store batterier, og derfor henger dette tett sammen med inndelingen av flåtegruppene.

Det er også viktig å minne om at forbrukerne og markedet vi skal eksportere til, stadig stiller sterkere krav til bærekraft. Derfor er klimapolitikken viktig for å sikre norske arbeidsplasser og at vi også i framtida skal kunne ha store inntekter fra eksport av norsk sjømat.

Klimapolitikken må være rød for å virke og grønn for å vare. Arbeiderpartiets politikk er begge deler – og den er nær folk. Vi har en offensiv klimapolitikk som styrker distriktene.

Cecilie Myrseth

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson