Austre Vågan står foran en stor satsing i form av industriutbygging på Pundslett og tilflytting av barnefamilier. Nå står det om barnehage.

Foreldrene og bygda håper i det lengste på at kommunen vil være med. De er derfor i gang med å samle inn penger med tanke på å ruste opp lekeapparatene i barnehagen – på dugnad.

Alle barn mellom ett år og skolealder har rett til barnehageplass. Det står i barnehageloven § 16. Ansvaret for å oppfylle denne retten ligger hos kommunen, og tilbudet må være reelt.

Kommunestyret i Vågan har på tross av det vedtatt å ikke gjenåpne barnehagen i Digermulen. Vågan kommune bryter dermed barnehageloven.

Men dersom noen vil starte privat barnehage, sier kommunestyret, skal kommunen leie ut lokaler til kostpris.

Slik er behovet

I Digermulen er det søkt barnehageplass for fem barn fra kommende høst. Fire av dem har rett på barnehageplass. Tre av barna er under 3 år, 2 er over. De vil ha behov for barnehage fra kl 8 til 16. Det gir ei ukentlig åpningstid på 40 timer.

En forsvarlig bemanning vil da være, enten barnehagen er kommunal eller privat: Styrer i 35% stilling, pedagogisk leder i 100% stilling, assistent i 50% stilling og renholder i 4,2% stilling (samme som for Laupstad barnehage). Vaktmester har 13% stilling for å betjene hele bygget til Digermulen skole, noe han også har på de andre oppvekstsenterene Laupstad og Laukvik, inkl barnehagelokalene.

Kommunens kostnader for hva en kommunal barnehage i oppvekstsenteret og en privat barnehage i skolebygninga blir da slik:

Kommunal barnehage i oppvekstsenteret

Bemanninga som vist over vil gi kommunen årlige lønnskostnader på 1.460.000 kr. (Tall fra kommunedirektøren justert for renhold/vaktmester på samme nivå som for Laupstad barnehage).

 I tillegg kommer andre årlige driftskostnader (strøm og innkjøp) på 150.000 kr. (Tall fra kommunedirektøren). Inntekter av foreldrebetaling kommer til fradrag. Det er 1.500 kr pr barn ganger 5 barn i 11 måneder: 82.500 kr. Årlige driftskostnader for kommunen blir da 1.527.500 kr for barnehagen.

SFO-tilbudet kan driftes i den kommunale barnehagen uten økt bemanning, men med tillegg av en administrasjonsressurs på 8%, tilsvarende 64.000 kr. Med tillegg av materialkostnader blir summen av årlige utgifter for barnehage og SFO for kommunen ca 1.597.000 kr. Dessuten kommer en engangssum for kjøp av oppvaskmaskin og kjøleskap på 10.000 kr.

Privat barnehage

En privat barnehage vil få kommunalt tilskudd etter følgende satser: Barn under tre år: 277.797 kr pr barn pr år. Barn over tre år: 142. 701 kr pr barn pr år.  I tillegg gis det 36. 500 kr pr heltidsplass for barnehager godkjent fra 2022-2024. Dette gir en kommunal årlig utgift på 1 301 293 kr.

SFO er et ansvar for skolen. Det er beregnet av kommunedirektøren å koste 140.000 pr år. Med tillegg for administrasjonsressurs på 8%, tilsvarende 64.000 kr og materialkostnader, blir summen av årlige utgifter for barnehage og SFO for kommunen ca 1. 507. 000kr.

Forskjellen i årlig kostnad mellom en privat og en kommunal barnehage i Digermulen er altså bare 90.000 kr.

Men så langt er det ingen som vil/kan drifte en privat barnehage i Digermulen. Dermed kan kommunen miste 21 innbyggere fordelt på fire barnefamilier. I neste omgang kan Nordlaks bli nødt til å ansatte månedspendlere fra Øst-Europa, fordi det ikke finnes arbeidskraft bosatt i Austre Vågan. Vedtaket om ikke å gjenåpne barnehagen i Digermulen kan i ytterste konsekvens sette byggeplanene på Pundslett i fare og på sikt avfolke Austre Vågan.

Man kan jo tenke seg til hvordan det hadde stått til på skolene og arbeidsplassene i Svolvær hvis det ikke hadde vært barnehage der på ti år. Barnehage er grunnleggende for tilflytning av barnefamilier og derav også lokal arbeidskraft og vekst i samfunnet.