Norge trenger en regjering som lytter og som vil utvikle hele Norge. Det er viktig for landet å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene, lokal verdiskapning og en god lokal og nasjonal beredskap. Nasjonalstaten er den beste rammen for en velfungerende velferdsstat.

Senterpartiet vil i regjering løfte grupper med lave og middels inntekter og bruke politikken til å prioritere områder som har ekstra utfordringer enten det er i by eller bygd. Vi må snu sentraliseringspolitikken som regjeringen og FrP har gjennomført i offentlig sektor de siste åtte årene. Tjenestene må bygges opp nært folk. En ny regjering må vise lokalsamfunn og innbyggerne større tillit. Statlig detaljstyring må reduseres.

Aktiv og langsiktig bruk av våre naturressurser og økt foredling i Norge er en forutsetning for økt verdiskapning, flere arbeidsplasser og levende lokalsamfunn over hele landet. Skal velferdssamfunnet fungere må det være en balanse mellom plikter og rettigheter. Vi må ha flere folk i arbeid og samtidig sikre et seriøst arbeidsliv. En ny regjering må ha som mål at den jevne nordmann får et lavere skatte- og avgiftstrykk. Senterpartiet vil videre prioritere:

• Å sikre beslutninger, tjenester og tilbud nært folk, uansett hvor i Norge de bor. • Et samfunn med små sosiale og geografiske forskjeller. • Å sikre norsk eierskap til norske naturressurser. • Trygg, ren og lokalprodusert norsk mat og sikre reell lønnsomhet i norsk matproduksjon. • Et sterkt nasjonalt og lokalt folkestyre. • En god nasjonal og lokal beredskap. • En omlegging til produksjon og foredling av fornybare naturressurser for derved å skape ny industri og grønne arbeidsplasser.

Senterpartiets landsmøte mener at en Senterparti-/Ap basert regjering er den beste plattformen for en regjering som ser hele Norge.

Senterpartiets sentralstyre