Vi, ansatte ved Laupstad Oppvekstsenter, ønsker å bringe til deres oppmerksomhet vår sterke motstand mot forslaget om nedleggelse av skolen, som ble presentert av kommunedirektøren i budsjettforslaget for de kommende fire årene. Vårt engasjement springer ikke bare ut fra profesjonell plikt, men også fra en dyp forståelse av vårt ansvar for barnas beste og for lokalsamfunnet.

Vi vil innlede med å påpeke en tydelig krenkelse av den etablerte Hovedavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Avtalen er ment å være et instrument forsamarbeid og tillit, og den understreker betydningen av tidlig involvering av de ansatte når omstillinger skal gjennomføres.

Vi ble imidlertid ikke konsultert eller involvert da forslaget om nedleggelse ble presentert, og dette har alvorlige konsekvenser for tilliten mellom partene.

Videre vil vi påpeke utdanningsdirektoratets klare retningslinjer angående saker som berører barn, hvor prinsippet om barnets beste skal være et grunnleggende hensyn.

Vi stiller spørsmål ved om denne retningslinjen er overholdt i den foreslåtte nedleggelsen av Laupstad Oppvekstsenter. Har kommunen forsvarlig vurdertkonsekvensene for barna og deres utdanning?

Har saken blitt tilstrekkelig opplyst før det blir gjort et forslag til vedtak? Vår bekymring styrkes av fraværet av en grundig begrunnelse for nedleggelsen. Vi har ikke mottatt konsekvensanalyser eller informasjon om hvordan barnas beste er ivaretatt i denne prosessen.

Det er ikke bare ansatte, men også foreldre og elever som burde være en del av denne vurderingen. Er det rimelig å forvente at foreldre og ansatte skal belyse konsekvensene, når det er kommunens ansvar å sørge for at saken er forsvarlig klarlagt før et vedtak treffes?

Vår bekymring strekker seg også til ledelsesnivået, spesielt til kommunalsjefen for oppvekst og inkludering, Veslemøy Drangevåg. Vi har mistet tilliten til henne, da vi opplever manglende involvering, klare føringer på verdivalg og fravær av

kommunikasjon angående dette alvorlige forslaget. Vi har i skrivende stund ikke hatt noen form for kommunikasjon om nedleggelse med henne. Dette er et brudd på prinsippene om medbestemmelse og samarbeid som er nedfelt i hovedavtalen.

Ved å ignorere læreplanens prinsipper om demokratisk deltakelse og elevmedvirkning i prosessen med nedleggelse av Laupstad Oppvekstsenter, svekkes skolens rolle som et sted der elevene skal erfare demokrati i praksis.

Dette bør være en bekymring for skoleledelsen og kommunen, da det ikke bare påvirker læringen, men også forberedelsen av elevene til å bli aktive og ansvarlige samfunnsborgere.

Dette er etter vår mening et direkte brudd på opplæringsloven §1-1 som bygger på utvikling av elevenes kunnskap, evner og holdninger for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Vi mener at nedleggelsen av Laupstad Oppvekstsenter ikke bare er et budsjettspørsmål, men et spørsmål om holdninger til de menneskene som bor i kommunen. Laupstad oppvekstsenter er et godt fungerende oppvekstsenter med meget kompetente ansatte.

Kommunedirektøren har som svar på direkte spørsmål sagt at lærerne ved Laupstad oppvekstsenter skal fylle opp vakante stillinger ved Svolvær skole. Eller “turnover” som han kalte det.

Det er forkastelig at et helt oppvekstsenter foreslås nedlagt for å bøte på en annen skoles lærermangel. Det er ikke en selvfølge at personalet ved Laupstad skole velger å gå inn i stillinger ved Svolvær skole.

Vi har alle gjort et aktivt valg ved å jobbe på en distriktskole. Nedleggelse kan derfor resultere i oppsigelser og enda større lærermangel.

Vi utfordrer kommunen til å se på alternative måter å spare penger på, som å redusere kostnadene til administrasjonen, begrense kursutgifter og revurdere organisasjonsstrukturen.

Med dette mener vi at endringer som berører barn direkte må behandles på en mer gjennomtenkt måte enn i dette tilfellet. Nedleggelse er en drastisk løsning som MÅ unngås når det finnes alternativer som ikke går direkte på bekostning av barnas skolegang og lokalsamfunnets eksistens.

Til slutt vil vi understreke at vi ikke er imot nødvendige endringer for å sikre økonomisk bærekraft, men dette er ikke måten å gjøre det på. Vi oppfordrer til en mer gjennomtenkt tilnærming som involverer alle berørte parter og tar hensyn til det beste for barna og samfunnet.

Vi ber kommunestyret om å avvise forslaget om nedleggelse av Laupstad Oppvekstsenter.