Seminarrekken om alle mulighetene i nord er for lengst gått over i konkret handling. Nord-Norge setter stadig nye eksportrekorder. Den nye, grønne industrireisingen skjer hos oss. Nå girer vi opp enda noen hakk. Straks etablerer regjeringen et nordnorsk investeringsfond.

Regjeringen har allerede bevilget 200 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett til fondet. Det statlige bidraget skal etterhvert økes, men det skal matches av minst like mye privat kapital.

Aktive nordnorske investorer har allerede etablert et samarbeid med Staten v/Investinor for i fellesskap utforme innretning av fondet. Dette lover godt for mer aktivitet i Nord- Norge.

Dette skal ikke bli et såkalt såkornfond, men et investeringsfond som strategisk bygger opp bedrifter og lønnsomme næringer for landsdelen. Den statlige kapitalen er langsiktig og passiv, mens den private skal være aktiv og risikovillig. Dersom fondet lykkes, kan det innebære et vannskille for Nord-Norge.

Da regjeringen skulle legge siste hånd på nordområdemeldingen for litt over et halvt år siden, innhentet man innspill og ideer fra Hammerfest i nord til Brønnøysund i sør. Hva skal til for en sterk vekst i Nord-Norge? Det er ikke bare et relevant spørsmål for oss i nord, men også nasjonalt. Javisst, skal vi koble kunnskapsmiljøer og næringsliv bedre sammen. Men vi trenger også bedre tilgang på kapital for å realisere potensialet, var tilbakemeldingen fra samfunnsaktørene.

Innspillene fra landsdelen selv har blitt hørt. Og det nye fondet vil svare på en rekke strukturelle utfordringer som vi har balet med i nord. Nordland er eksempelvis det fjerde største eksportfylket i landet, men for lite av råvarene videreforedles hos oss før utskiping, enten det er mineraler eller fisk. For lite av verdiskapingen, for lite av innovasjonen knyttet til den store produksjonen vi har, blir igjen og omdannes til enda flere nye arbeidsplasser og verdiskaping lokalt.

De fleste nye jobbene som skapes, vil komme i tjenestesektoren. Et investeringsfond kan gi ringvirkninger i form av en større nordnorsk finanssektor og tilhørende tjenester for juridisk rådgivning, teknologisk innovasjon, og kunnskap om internasjonale markeder. Dette vil igjen gi en sterk gjensidig vekselvirkning for kompetanseutvikling sammen med våre to landsdelsuniversitet.

Det nordnorske investeringsfondet er nok et steg i retning av at Nord-Norge skaper sin egen fremtid. Det understreker Høyres politikk hvor vi har tro på nordlendingene selv, gitt de rette rammebetingelsene fra statlig hold. Ikke et statlig diktat fra hovedstaden, hvor nordlendingen blir stående med lua i hånda.

Vi er stolte over at veksten har vært høyere og ledigheten lavere i Nord-Norge enn i resten av landet, med Erna ved roret. Veisatsingen i nord er historisk høy. Nordområdepolitikken handler nå om Nord-Norges muligheter, hvor nordlendingene selv forutsettes å vite best hvordan vi skaper vår egen fremtid. Det er rette veien å gå.

Odd Emil Ingebrigtsen (H) Fiskeri- og sjømatmiddager

Bård Ludvig Thorheim (H)

1. kandidat til Stortinget fra Nordland