Holger Pedersen i Vågan Arbeiderparti

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning

Dette er i forbindelse med mitt forslag om justeringer av reguleringsplanen for Heimsundet (indre havn) i Henningsvær. I dag er det åpent for all type næringsdrift og fritidsboliger/faste boliger. Dette ble vedtatt i en tid da det var store utfordringer med å finne alternativ bruk for bygningsmassen langs havna. Utviklingen har ført til omfattende investeringer i restaurantbransjen og øvrig turistrelatert virksomhet.

Mange arbeidsplasser er skapt og det er utført omfattende restaurering av mange brygger. Dette er positivt for plassen som turistdestinasjon. Dessverre har fiskerinæringen ikke i like stor grad klart å befeste sin posisjon. Imidlertid vil jeg uttrykke stor tilfredshet med at fiskekjøperne har opprettholdt sin aktivitet. I Heimsundet er det i dag 4 bruk med kjøpergodkjenning. I tillegg en som driver videreforedling. Dette er veldig bra for et fiskevær av Henningsværs størrelse.

I dag er de fleste kaiene restaurert og oppdatert. Dette er meget positivt og spesielt viktig for fremmedflåten som drifter i området vinterstid. De fleste kan få avtaler om leie av kaiplass i Lofotens beste havn. Problemet er mangelen på burom/egnerbuer. Sannheten er at i dag finnes det ikke ledig kapasitet til dette langs Heimsundet og arealer som i dag brukes til formålet må sikres. Hvis ikke vil det bli svært krevende for tilflyttende båteiere å løse sine arealbehov. Jeg er klar over at det er mange årsaker til at vi har mistet båter, men strukturering og høye kvotepriser er en vesentlig grunn. Men dette kan endre seg i fremtiden og båteiere kan igjen søke seg til vårt kjære fiskevær. Da er det viktig at vi politikere har skapt gode rammevilkår.

Spørsmålet mitt er hvor lang tid man skal vente før det tas grep som sikrer fiskeflåtens fremtidige tilhørighet i «verdens mest kjente fiskevær»?

Vi har i tillegg sett i den senere tid at flere leiligheter langs Heimsundet er bruksendret fra fast bolig til fritidsbolig. Skal vi risikere at all bygningsmasse i dette området blir fritidseiendommer eller ta grep og sikre fastboende en mulighet til å etablere seg med bolig i dette attraktive strøket? Det er i dag markedets makt som råder og prisnivået utelukker de fleste lokale innbyggerne med vanlig lønnsinntekt. Her må man vurdere om boplikt eller andre reguleringsmessige grep må innføres for sikre ønsket utvikling.

Undertegnede merker seg Børge Larsens kommentar om at, sitat, «dagens reguleringsplan har fungert og utviklingen i Henningsvær har vært god». Dette kommer altså fra leder i Vågan Høyre som først stemte mot planen og senere har kritisert flertallets vedtak og dømt planen «nord og ned» i mange sammenhenger. Jeg vil herved utfordre opposisjonen i Vågan kommunestyre om å være konstruktive og hjelpe til med å skape mulighetsrom for fremtidige fiskefartøy i Henningsvær og samtidig ta inn over oss kritikk fra lokalbefolkningen om at man nærmer seg et metningspunkt for antall feriegjester på sommerstid. Sannheten er nok at vi gjør reiselivsnæringen en bjørnetjeneste hvis alt i havna, utenom fiskebrukene, skal innholde turistfasiliteter. Det blir neppe like attraktivt for turister å besøke oss hvis havna er tømt for fiskebåter.

Til slutt vil jeg takke de som har investert og tilrettelagt for nye arbeidsplasser, helt i tråd med gjeldende reguleringsplan. Utviklingen har vært formidabel og har hatt stort tempo. Men nå er det på tide å slakke på farten og tenke litt nye tanker på vegne av den resterende bygningsmasse i Heimsundet.

Undertegnede har stor forståelse for at utbyggere som nettopp har kjøpt eiendommer og har klare planer for videre bruk er bekymret for om de blir stoppet med et bygge å deleforbud. Til disse vil jeg si at hvis mitt syn får flertall når endelig vedtak fattes,vil de ikke bli stanset i sine planer.

Tanken min er først og fremst sikring av de arealer fiskere/fiskekjøpere aktivt bruker i dag. Det kan også bli aktuelt med fleksible løsninger der 1.etg forbeholdes fiskeriformål og resten brukes til boligformål. Tanken bak reguleringsendringen er at folket i Henningsvær skal kunne gi innspill og bli hørt. Prosjekt som ikke berøres av de endringene som ny plan legger opp til kan søkes gjennomført på vanlig måte.

Holger Pedersen

Vågan Arbeiderparti

Les også:– Skal all utbygging helst skje i sentrale strøk?