Stortinget behandlet nylig et forslag fra Senterpartiet som sier at statlige planretningslinjer må endres, slik at vi kan få vekst og utvikling i hele Norge – ikke bare i sentrum. Grunnen til at vi fremmet dette forslaget, er at mange spredtbygde kommuner opplever at dagens regelverk hindrer dem i å tillate husbygging utenfor etablerte boligfelt.

Vi vet at mange ønsker å flytte ut av storbyene, til mer landlige områder med mer plass, ren natur og frisk luft. Kommunene mottar søknader fra unge tilflyttere som ønsker å bosette seg i utkantområder i kommunen. Kommunestyret applauderer og sier enstemmig ja, men dessverre kommer ofte statsforvalteren da med innsigelse og nekter å gi kommunene dispensasjon.

De som ønsker å flytte fra byen og ut på landet, ønsker virkelig å bo på landet. Mange av dem har en drøm om et godt liv i såkalt grisgrendte strøk, vil ikke bo i et boligfelt. De vil ha god plass, de vil at barna skal vokse opp tett på naturen, de tør å satse på næringer som distriktene trenger – det være seg tradisjonsrik matproduksjon, et innovativt reiselivsprodukt eller et hvilket som helst yrke der kronisk hjemmekontor er mulig.

Undersøkelser i regi av Distriktssenteret viser at dersom distriktskommunene kun kan tilby tomter i et boligfelt hvor du er tett på naboen, vil mange av disse potensielle innflytterne heller bli værende i storbyen. Så skulle en tro at kommunene får bestemme selv hvor det kan bygges, men så er ikke tilfelle.

I de statlige retningslinjene heter det at «utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder». I kommuner som har regionale byer, skal minimum 90% av bolig- og arbeidsplassvekst skje innenfor prioriterte områder, altså sentrum.

Vi i Senterpartiet mener at lokaldemokratiet i kommunene selv skal få avgjøre hvor det kan bygges, siden de selv vet hvilke kvaliteter de har som kan tiltrekke nye innbyggere og skape vekst. Det er også viktig å få frem at dette ikke bare er en problemstilling i kommuner som opplever befolkningsnedgang, det er også en utfordring for bykommuner som ikke får lov til å styrke bosetting og næringsaktivitet i egne utkantstrøk.

Vi vil sikre at unge tilflyttere skal få bosette seg der de vil, og vi vil gi kommunene makten til å kunne styre sin egen utvikling!

Senterpartiet foreslo et overordnet mål om at retningslinjene skal legge til rette for vekst og utvikling i hele Norge, bidra til en balansert utvikling mellom bygd og by, og at det særskilt skal legges til rette for vekst og utvikling i områder med svak eller negativ befolkningsutvikling. Senterpartiet vil sikre at kommuner med spredtbygde områder ikke tvinges til å sentralisere bosetting og annen utvikling internt i kommunen. Kommunene må selv kunne bestemme hvor det skal legges til rette for utvikling, og i hvilken grad spredt boligbygging skal tillates.

Kun Frp støttet disse forslagene.

Sammen med SV foreslo Senterpartiet at det gjøres endringer i statens planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging og andre statlige føringer for å sikre at vern av matjord gjøres til et overordna mål i alt planleggingsarbeid i Norge.

Dette forslaget fikk støtte av MDG og Rødt.

Både Høyre, KrF, Venstre, SV og Ap snakker varmt om å ta hele landet i bruk, og at vi må legge til rette for næringsutvikling i hele landet, også i utkantgrendene. Gjelder dette bare i festtalene?

Heidi Greni Kari Anne Bøkestad Andreassen Stortingsrepresentanter for Senterpartiet