Vi startet 2024 med ukentlige nyhetsoppslag der kvinner var drept av sin partner. 1 av 4 drap i Norge er partnerdrap.

Av disse har 7 av 10 på forhånd vært i kontakt med hjelpeapparat. Når kvinner da ikke får den hjelp og beskyttelse de trenger, men blir drept av sin partner, er det legitimt å kalle dette for et «varslet drap».

Stortings Prop.36 S: Opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner (2024–2028) kom fra Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2023 og ble godkjent i statsråd samme dag.

I innledningen kan vi lese: «Vold og overgrep mot barn og vold i nære relasjoner er et stort samfunns- og folkehelseproblem. Volden skaper utrygghet, kan gi helseutfordringer og tap av velferd, og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for en aktiv samfunnsdeltakelse.

I ytterste konsekvens fører volden til tap av liv. De samfunnsøkonomiske kostnadene av vold i nære relasjoner er beregnet til 92,7 milliarder kroner i 2021.1 Kostnadene bæres av voldsutsatte, voldsutøvere, pårørende, arbeidsgivere, frivillig sektor og storsamfunnet. Gjennom i større grad å satse på forebyggende tiltak, vil regjeringen redusere de menneskelige og samfunnsøkonomiske kostandene ved vold i nære relasjoner».

Opptrappingsplanen er delt inn i fem hovedinnsatsområder, hvorav de tre første er Helhetlig og samordnet innsats, Forebygging og Bistand og beskyttelse.

Opptrappingsplanen inneholder mange tiltak. Ett av disse er å: «Oppfordre kommunene til å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og også vurdere andre virkemidler for å støtte kommunene i dette arbeidet».

Har kommunene i Lofoten en handlingsplan for en helhetlig og samordnet innsats, forebygging, samt bistand og beskyttelse?

For Vestvågøy og Vågan er svaret Nei. Vestvågøy er riktignok i oppstarten av satsning på programmet «TryggEst». Det er en modell for hvordan kommuner kan arbeide målrettet og mer systematisk for å forebygge, avdekke og håndtere vold og overgrep mot risikoutsatte voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv.

For de som trenger bistand og beskyttelse er tilbudet  telefonsamtale til krisesentret på Sortland, midlertidig botilbud fra krisesentret på Sortland, eller dagtilbud 3 dager i uken i Lofoten, fra krisesentret på Sortland.

Rødt hilser dette viktige initiativet fra regjeringa velkommen. Vi vil følge det opp i våre kommuner ved å foreslå at vi får utarbeidet handlingsplan mot vold i nære relasjoner.