Åpent brev til kommunestyret i Vågan:

Scenekunst Lofoten & Vesterålen (videre referert til som nettverket) ble til i en tid med pandemi, under et nedstengt Norge, hvor en hel scenekunstbransje hadde yrkesnekt. Initiativtaker bak nettverket er koreograf og danser Thomas Voll. Som frilans kunstner ble det tydelig for ham under årene med Covid-19 hvor ensom arbeidshverdagen som frilans kunstner er, og dette ønsket han å ta tak i. Nettverket startet som et privat initiativ høsten 2021.

I 2022 lanserte nettverket en egen nettside, www.scenekunstlove.no, og 6.mai i år ble nettverket omgjort til en forening under stiftelsesmøtet i Lofoten kulturhus. Nettverket består i dag av over 20 profesjonelle kunstnere, arrangører, kulturinstitusjoner og organisasjoner med tilhold og tilhørighet i Lofoten og Vesterålen. Nettverket søker å samle, styrke og synliggjøre det mangfoldige profesjonelle scenekunstfeltet i regionen.

Å bo og virke i distriktene som scenekunstner kan by på noen utfordringer, spesielt når det kommer til behov for infrastruktur som produksjonslokaler, visningslokaler og kompetanse. Kulturhusene blir derfor viktige, og har stor betydning for det frie scenekunstfeltet. For mange av nettverkets medlemmer er Lofoten kulturhus en viktig og relevant arena, både som publikummere, og som skapende og utøvende kunstnere.

Lofoten kulturhus har opp gjennom årene vært en viktig og stabil samarbeidspartner for mange av våre medlemmer, blant annet ved å være co-produsent for flere profesjonelle scenekunstproduksjoner. Mange av disse har i ettertid funnet veien til andre nasjonale og internasjonale scener. Lofoten kulturhus er en kompetansebedrift som skal drive kommersiell virksomhet, blant annet innen sceneproduksjon. Vi er ikke imot at organisering og finansiering av kulturhuset er et tema. Det vi derimot ser alvorlig på ved denne prosessen er at det, så vidt oss bekjent, ikke er søkt kompetente råd eller innspill fra relevante faglige aktører og samarbeidspartnere.

Både under og etter Covid-19 har hele kulturbransjen hatt tøffe tider, og bransjen har hatt den største kompetanseflukten i Norge. Vi har lagt bak oss to år med pandemi, men for scenekunstbransjen er det en lang vei å gå for å komme tilbake til dit vi var før pandemien. Når vi nå som samlet bransje skal bygge oss opp igjen med det felles ønsket om å skape gode opplevelser for publikum, er vi i nettverket Scenekunst Lofoten og Vesterålen bekymret for hva en omorganisering av Lofoten kulturhus vil kunne føre til. Vi ser alvorlig på forslaget om å avvikle Lofoten kulturhus som KF.

Basert på erfaringer fra nettverkets mange medlemmer, vil den foreslåtte omorganiseringen med sannsynlighet redusere kulturtilbudet, redusere lokale kunstneres mulighetsrom, og gjennom det også mulig føre til fraflytting. Som nettverk har vi sett flere eksempler på hva som skjer når kulturhus omorganiseres på denne måten, og konsekvensene er ofte uheldige.

Vi mener derfor at denne omorganiseringen vil kunne svekke kulturfeltet lokalt og regionalt. Det siste vi som kulturbransje trenger nå er at sentrale og verdifulle aktører svekkes. Å omorganisere Lofoten kulturhus til kommunal enhet vil også kunne ha en uheldig signaleffekt. Både lokalt og regionalt.

Forslaget om å ta bort daglig leder ved kulturhuset og å plassere mer ansvar på øvrige ansatte, for å kunne kutte antall årsverk, mener vi vil få alvorlige konsekvenser. Kulturhuset har et viktig samfunnsansvar ovenfor sitt lokalsamfunn og lokale kulturliv, blant annet gjennom å bistå lokale aktører – både profesjonelle og amatører – innenfor profesjonelle rammer.

En økning i arbeidspresset på de gjenværende ansatte vil kunne fjerne fokus og ressurser fra der vi mener det bør ligge: på kultur- og kunstfaglig innhold.

Vi henstiller Vågan kommunes folkevalgte til å tenke seg grundig om før en beslutning fattes.

Hvilket kulturliv ønsker Vågan kommune seg, og hvilket kulturliv ønsker kommunens innbyggere seg?