Politiet sammen med kommunene i Lofoten og Vesterålen forebygger på veldig mange områder i lokalsamfunnet. Politiet har i 2024 tre sentrale målsetninger. Det er å være mest mulig synlig og tilgjengelig, det er å forebygge best mulig og det er et økt fokus på vold, blant annet familievold, seksuallovbrudd og vold i nære relasjoner.

I dette arbeidet har politiet hele tiden et søkelys fra offentlighet på hvordan vi arbeider, hvordan vil samhandler eller rett og slett hvordan vi praktiserer politiutøvelsen. Hver dag jobber politiet med forbedring, samtidig som nye verktøy innfases. Det siste som kommer er omvendt voldsalarm.

Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelig velferd. Det er statens ansvar å sørge for polititjeneste som samfunnet har behov for. I dette skal politiet beskytte person, eiendom og fellesgode, samt verne om lovlig virksomhet. Dette skjer enten alene eller sammen med andre myndigheter som kommuner og lokalsamfunn. Sammen skal vi verne om alt som truer den alminnelige trygget i samfunnet. Det er lovgivende myndighet som fastsetter rammen gjennom lovgivningen. Det forholder politiet seg til.

Når en skal beskrive et utfordringsbilde er det viktige å ha god situasjonsforståelse. Situasjonsforståelse vil være ulik, avhengig av hvor man står og hva en ser. Det handler også om opplevelse og erfaring. Samfunnet kompleksitet stiller store krav til oss alle. For politiet er det viktig å følge utviklingen og jobbe med kontinuerlig forbedring. De siste årene er det opprettet en rekke funksjoner som skal ivareta skjevutvikling i samfunnet. Politireformen har forbedret og endret måten politiet jobber på. Organiseringen har medført sterke fagmiljøer og mer profesjonalisering av politiet.  Felles straffesaksinntak veileder i initialfasen av en etterforskning. Det samme gjør kriminalteknikk mm.

Vold i nære relasjoner og omvendt voldsalarm

I 2022/23 opprettet politiet Forebyggende risikoanalytiker (FRA) som skal analysere og kartlegge risiko for vold i nære relasjoner. Det treffer all type alvorlig vold som seksuallovbrudd, familievold og vold i nære relasjoner. FRA funksjonene i Nordland politidistrikt medfører at politiet opprettholder kunnskap om risikoer som treffer familier. Informasjonen deles i forebyggende hensikt. Det betinger samtidig god oppfølgning i kommunene, bistandsadvokater og ikke minst med dem det gjelder.

Videre er omvendt voldsalarm (OVA) nylig innført, slik at samfunnet kan iverksette tiltak for å beskytte personer som utsettes for vold, trusler og annen uønsket kontakt. I praksis betyr dette at voldspersoner får forbud mot å oppholde seg i bestemte område, unna den som utsettes for vold. Den som ilegge tiltaket må bære fotlenke. Dersom den som er ilagt forbud nærmer seg fornærmede vil politiet motta et varsel som medfører utrykning for å forebygge vold. Der utrykningstiden er lang vil det bli vurdert å flytte voldsutøveren. Dette er viktige forebyggende tiltak som ønskes velkommen.

Straffesakhåndtering i et forebyggende perspektiv

Et like viktig arbeid er hvordan politiet etterforsker straffesaker. Politi må daglig gjøre prioriteringer på hvilke saker som er viktige og hvilke saker som kan vente. De prioriterte sakene for politiet er vold, vold i nære relasjoner, seksuallovbrudd, ungdomskriminalitet, saker over 12 måneder, gjengangere og annen alvorlige kriminalitet. Dette prioriteres fremst av alle saker og betyr at etterforskning av annen kriminalitet må vente. Det er ikke ønskelig, men en realitet.

De alle fleste alvorlige saker har stor kompleksitet. Det vil si det er mange hensyn som må tas. Ingen saker er like, selv om det er likhetstrekk. For politiet er det alltid viktig å behandle hver enkelt sak med respekt og profesjonalitet. For å etterleve læring gjennomfører vi månedlig opplæring innen etterforskning basert på nasjonale krav. Saksbehandlingstiden i straffesaksbehandling er viktig. Det handler om rettsikkerhet og verdig behandling for de som er fornærmede. I Lofoten og Vesterålen nyttes derfor politipatrulje mannskapene, også til etterforskning. Samtidig er det dedikerte og flinke etterforskerne som behandler de mest alvorlig sakene.

Seksuallovbrudd er krevende å etterforske

Særlig saker som omhandler seksuallovbrudd er ekstra krevende. Mange påpeker at påtalemyndigheten henlegger mange saker. I tillegg er det et økt fokus på statistikk. Statistikk kan brukes på mange måter, samtidig som de gir en oppsummering på utviklingen. Hver sak må behandles unikt og politiets oppgave er søke, samle, sikre SPOR som sannsynliggjør sakens sanne sammenheng, siktedes skyld så vel som skyldfrihet. Det handler i stor grad om å få tilstrekkelig bevis til å føre saken til domstolen. I mange saker hvor to personer påstår helt ulike forklaringer er det krevende å kunne påstå det ene eller det andre. Særlig dersom det ikke er andre bevis.

Disse sakene etterforskes også grundig, med juridisk oppfølgning fra jurister i påtalemyndigheten. Alle saker som omhandler voldtekt ivaretas og behandles av statsadvokaten som og kontrollerer om det må utføres flere etterforskningsskritt. Erfarne etterforskere vet ofte hva som trenges og hva som må gjøres før en sak behandles hos påtalemyndighet. På den måten blir ofte saken grundig etterforsket fra starten. Så er det slik at hver enkelt unike sak skal bevises.

Når det ikke er tilstrekkelig bevis vil det medfører henleggelse. Det er stor forståelse for at dette er belastende for de involverte. Det er bevisvurderingen i den enkelte sak som er avgjørende for om en den henlegges eller ikke. Det virker også inn på statistikk og sier lite om hvordan politiet følger opp sakene. Det er innholdet i sakene som har betydning.

I Lofoten og Vesterålen svinger statistikken for seksuallovbrudd en del. Dette skyldes ikke politiet arbeid med saken, men ofte er det hengt opp i bevisvurderingen. Ved klage vil sakens kvalitet sikres av statsadvokaten som vil kunne gi direktiver om mer etterforskning dersom det anses nødvendig.  Saker vedrørende seksuelle overgrep har ofte medienes oppmerksomhet og det er bra. Men uavhengig av dette gjør politiet svært mye godt arbeid i alle alvorlig saker. Vi skal snu hver eneste stein for å forøke å oppnå korrekt informasjon.

Krevende prioriteringer og rom for forbedring

Etterforskerne har alltid et fokus på at fornærmede har det vanskelig og anmeldelser i slike saker skal prioriteres umiddelbart. Er saken tilbake i tid, eks 1-10 år så kan det vente, men samtidig være prioritert. Uansett er det viktig å ta seg tid til gode samtaler og gi gode begrunnelser til fornærmede. Likevel kan situasjonen fornærmede står gjøre opplevelsen dårlig og her jobber vi med forbedring. I dette arbeid kan også primærhelsetjeneste støtte med psykososial oppfølgning. Det er også etablert støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Støttesenteret bistår for eksempel i saker knyttet til vold, seksuelle overgrep eller krenkelser av din personlige frihet. De gir hjelp og veiledning som informasjon og veiledning om det å anmelde, støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak og hjelp til å søke voldserstatning (voldsoffererstatning). Så er det også slik at politiet ønsker at anmeldelser leveres. Vi har fokus på god og riktig straffesaksbehandling og ikke minst at fornærmede settes i fokus. Det er en del av politiets samfunnsoppdrag.

Økning i seksuallovbrudd

Lofoten og Vesterålen har i likhet med øvrige Nordland Politidistrikt og landet for øvrig en økning i seksuallovbrudd.  Bakgrunnen for dette kan være mange. Et emne som kan peke seg ut er bruk av sosiale medier. Barn får i ung alder tilgang til smarttelefoner uten at foreldre har lagt filer eller sperrer på hva de kan ha tilgang til. Det er mye seksualisert vold som florere på ulike medier og barn bør skjermes for dette. Dette må foreldre være bevisst og jeg tror neste generasjon foreldre vil være langt mer bevisst grensesetting enn vår generasjon er. Holdningsskapende arbeid starter i hjemmet. Telefonene har ingen misjon på soverommet etter et gitt tidspunkt. Det skaper også tryggere barn i skolen og kanskje barnehagen.

Det er sammen med lokalsamfunnene vi blir bedre i å forebygge uønsket atferd i lokalsamfunnene i Lofoten og Vesterålen.