Gjennom koronakrisen har ansatte i de typisk kvinnedominerte yrkene, som helsesektoren, varehandel, renhold og service, stått på under vanskelige forhold og utsatt seg selv for fare for å holde oss andre trygge. Det er provoserende å tenke på at damene som gjør de viktigste jobbene, er de som fra før har blant de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene. Arbeiderpartiet mener disse damene fortjener mer enn applaus fra balkongen fra de som sitter på hjemmekontor, og mer enn rosende ord fra statsministeren. De fortjener skikkelige arbeidsvilkår, ei lønn å leve av, hele, faste stillinger og økt medbestemmelse over egen arbeidssituasjon.

Det er flest kvinner som arbeider i helse- og omsorgssektoren, og det er flest kvinner som arbeider deltid og i midlertidige stillinger. En tredjedel av alle som jobber deltid, gjør det fordi de ikke får en større stillingsprosent. Arbeiderpartiet kan ikke akseptere at altfor mange kvinner tjener lite, har de tyngste jobbene og ikke engang får jobbe fullt når de ønsker det. Det er urettferdig, usosialt og øker forskjellene mellom folk.

Arbeiderpartiet vil kjempe for en reell rett til heltidsstilling for alle og for å bygge en sterk heltidskultur på alle norske arbeidsplasser. Dette skal vi få til i tett samarbeid med partene i arbeidslivet. For å klare å bygge heltidskultur må vi også sørge for at vi har et arbeidsliv som gjør det attraktivt og mulig å jobbe heltid helt fram til pensjonsalder. Det handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gjøre en god jobb og om reell medbestemmelse over egen arbeidshverdag. Det handler også om å styrke kommuneøkonomien betraktelig, slik at kommunene faktisk har mulighet til å satse på økt bemanning og flere heltidsjobber.

Vi vil stramme inn på mulighetene både til å ansette folk midlertidig og til å leie inn folk. Vi vil gi arbeidsgiver ansvaret for å bevise hvorfor det ikke er grunnlag for å benytte heltidsstillinger – slik at dette ikke er en kamp den enkelte må stå i alene, som i dag.

I en sterk heltidskultur vil det alltid være rom for at noen jobber deltid på grunn av redusert arbeidsevne eller midlertidig på grunn av omsorgsoppgaver. Heltid skal likevel alltid være normen. Dersom Arbeiderpartiet kommer i regjering til høsten, vil vi ha en egen pott på statsbudsjettet til lokale tiltak for å redusere deltidsandelen.

Økt andel heltid gir arbeidstakerne en mer forutsigbar arbeidstid, ei lønn å leve av, mer innflytelse på arbeidshverdagen, bedre faglig utvikling og økt trivsel. Det gir arbeidsgiverne bedre muligheter til å planlegge driften, mindre bruk av vikarer, sterkere fagmiljøer og selvstendige medarbeidere. Og det gir innbyggerne tjenester av høyere kvalitet, og brukerne får færre å forholde seg til.

Det er helt avgjørende at vi lykkes med å gjøre heltid til normen i arbeidslivet for å ha råd til å finansiere det økte velferdsbehovet i tiårene framover. Vi vet at i 2035 vil vi mangle 16 000 helsefagarbeiderårsverk og 28 000 sykepleierårsverk. Og vi vet at unge som skal inn i arbeidslivet, ønsker heltid i mye større grad. Med en så stor mangel på kvalifisert personell kan vi ikke fortsette å utdanne 2–3 personer for å dekke bare ett årsverk. Dersom helse og omsorg skal være en attraktiv karrierevei, trengs det hele, faste stillinger.

Gjennom det siste året har alle fått opp øynene for damene som gjør de viktigste jobbene. Nå er det på tide at alle får opp øynene for at disse damene trenger mer enn klapp fra balkonger og rosende ord – de trenger politisk handling for et bedre arbeidsliv. Arbeiderpartiet viser politisk handlekraft og går til valg på å ta et krafttak mot deltid. Heltid er nemlig likestilling.

Rigmor Aasrud Arbeidspolitisk talsperson og fung. parlamentarisk nestleder, Ap

Ingvild Kjerkol Helsepolitisk talsperson, Ap

Anette Trettebergstuen Leder i Ap’s kvinnenettverk og likestillingspolitisk talsperson, Ap

Kjersti Stenseng Partisekretær i Arbeiderpartiet