Jeg kommer rett fra et spennende arrangement på Arbeidern om basseng i Vågan. Vågan Ap inviterte til folkemøte og flere partier var representert.

Undertegnede sammen med mange andre, fikk høre og se gode og informative innlegg fra:

- E i Nord om et mulig «badeland ved Skarvik»,

- Svømmeforbundet med anbefalinger om økt og tidlig satsing på svømmeundervisning blant barn,

- Ekstern konsulent som redegjorde for mulige prefabrikerte og rimeligere basseng som nå realiseres flere steder i Norge, og

- Innlegg fra Anniken N. Aasjord og Lena Hamnes for et skikkelig bassengtilbud i kommunen. Dette for at kommunen skal sikre at ungene for den lovpålagte opplæringen og at andre grupper med helsebehov, svømmeklubb, triatlonklubb får tilgang til basseng for å drive sine aktiviteter. Argumenter kom om trygghet for ungene, bedre folkehelse, forebygging, og trivsel og bolyst, som kan gi kommunen økte inntekter og reduserte kostnader i fremtiden.

Undertegnede vokste opp i Svolvær på 60- og 70-tallet. Jeg startet min bassengerfaring med bussturer til Folkehøgskolen. Det var spennende, men iskaldt, og svømmekunnskapen ble så som så. Når bassenget kom i Svolvær med spesialutdannede lærere (Susæg, Strøm, Monsen) kom tryggheten og mestringen i vannet. Vi hadde tilgang til bassenget minst én skoletime i uka. Lite tenkte jeg på at ungene i Kabelvåg og de andre bygdene aldri fikk de samme mulighetene.

Da jeg kom tilbake til Vågan på 80-tallet, og bosatte meg i Kabelvåg, så jeg problemet når mine egne unger skulle lære å svømme. Med kun 6-7 timer i året (ofte med mange avlysninger grunnet logistikk-problemer, manglende buss? Sjåfør? m.m.) ble svømmeundervisningen lidende selv om lærerne var kvalifiserte og engasjerte. Løsningen ble at vi som foreldre tok ungene til Svolvær på ettermiddagen for å lære dem å svømme. Denne praksisen lever ennå.

Vågan kommune har cirka 78 klasser på 10 skoler som skal ha svømmeundervisning. Skoleåret består av cirka 39 skoleuker og bassenget i Svolvær har kun 30 timer tilgjengelig per uke i skoletiden. Vågan kommune trenger to skikkelige basseng for å dekke behovet i svømmeundervisningen.

Bassengene i Henningsvær og Digermulen er 45-50 år gamle og vil vanskelig være i drift lenge. Da mener jeg et basseng i Kabelvåg vil dekke behovet for skolene i vest på lang sikt, mens et basseng i Svolvær kan dekke behovet for skolene i øst. Med to basseng i kommunen vil vi ha 60 skoletimer tilgjengelig. Det vil ikke være nok til én time i uka, men allikevel heve nivået fra dagens situasjon.

Selv om det er kort avstand mellom Svolvær og Kabelvåg, vil logistikk-utfordringer gjøre det naturlig å plassere et basseng på hvert sted. I fremtiden må det være bedre å flytte 28 unger fra Henningsvær til Kabelvåg, enn 350 unger fra Kabelvåg til Henningsvær.

Jeg mener at Vågan kommune må ta sitt ansvar som skoleeier og sørge for en svømmeundervisning med høy kvalitet, kompetente lærere og en bassengmengde som sikrer at ungene mestrer svømming og gleden med å være i vannet. Vi trenger et nøkternt basseng i Kabelvåg snarest, og et basseng i Svolvær som skal erstatte dagens basseng. Denne løsningen gir Vågan kommune tid til videre forhandlinger med E i Nord, eller vurdere å bygge et tilsvarende basseng som i Kabelvåg. Med økt bolyst og tilflytting, forbedret folkehelse og reduksjon i helsekostnader, vil Vågan i fremtiden indirekte kunne dekke de kostnader som kommunen får.

Jan Dag Ottemo