Espen Thorvaldsen

Ja, det er faktisk nødvendig å stille dere dette spørsmålet.

Vi er alle enige om at det skal bygges en fremtidig funksjonell skole inklusiv barnehage på Gimsøy. Men det må være innenfor rimelighetens grense.

Flakstad kommune skal også bygge ny barne- og ungdomsskole. I deres forespørsel til entreprenører er skolen dimensjonert for 75 elever med et areal på 1500 kvadratmeter. Flakstad har fått et tilbud på 110 mill. kr.

SP, AP SV og R har besluttet at det skal bygges en skole på Gimsøy, dimensjonert for 34 elever og med et areal på 1200 kvadratmeter. Entreprisen fra entreprenør er på 81 mill. kr. Kanskje blir sluttsummen høyere, fordi en del av forutsetningene i anbudsforespørselen er feil, eller fordi forhandlinger med entreprenør har marginalisert risikoen i prosjektet? Men det svaret får vi ikke før etter at prosjektet er realisert?

Dersom vi tar utgangspunkt i 27 elever ved Gimsøy skole, som er det mest fremtidige optimistiske elevtall ved Gimsøy skole, så kan skolen på Gimsøy med utgangspunkt i tilbudet for Flakstadskolen bygges for 37 mill. kr.

Ser dere forskjellen? Hvis ikke så trenger dere en kalkulator. Flakstadskolen har et areal pr elev på 20 kvadratmeter og en pris pr elev på 1,47 mill. kr. Gimsøyskolen har et areal pr elev på 44 kvadratmeter og en pris pr elev på 3 mill. kr.

Ok, vi kan korrigere forventet bygge kost noe, fordi Flakstadskolen skalerer bedre på et høyere elevtall. Vi kan også kompensere for at det har vært en prisstigning. Men det er sannsynlig at skolen på Gimsøy kan realiseres til en kostnad som er lavere enn 50 mill. kr.

Dere; AP, SP, SV og R er valgt for å forvalte fellesskapets ressurser på best mulig måte og har også i en felles avtale signert for at Vågan Kommunes økonomi skal være bærekraftig. I dette tilfelle bryter dere politiske løfter, ikke for Gimsøy, men for fellesskapet Vågan Kommune, ved å påføre felleskapet Vågan kommune en unødvendig ekstrakostnad. Er det slik dere skal forvalte fellesskapets ressurser, i en tid med økende behov for ressurser til å ta vare på et økt antall eldre, samtidig som Vågan kommune må redusere sine driftskostnader?

Espen Thorvaldsen

Leder Vågan FrP