FAU Gimsøy Oppvekstsenter

Vi håper så inderlig at Thorvaldsen, som er en av kommunens folkevalgte, har slurvet med sine regnestykker og at dette ikke er bevist fusk.

- Thorvaldsen har gjentatte ganger skrevet at det planlagt oppvekstsenter på Gimsøy har et areal på 1200m2. virkeligheten er 1056 m2 BRA bygg. Et bygg som inneholder både skole og barnehage.

- Når Thorvaldsen skal sammenligne Gimsøy oppvekstsenter med Flakstad Skole, «slurves» det igjen. Det opplyses i leserinnlegg av 08.02.2022 at Flakstad Skole er på 1500 m2. Ifølge opplysninger vi har fått fra Flakstad Kommune, så er det riktige tallet 1700m2 BRA. Dette omfatter ikke gymsal. Gymsal skal kommunen leie i en fremtidig idrettshall på nabotomta. Budsjettet til Flakstad Skole omfatter heller ikke rivning av gammelskolen, slik som på Gimsøy.

- Når Thorvaldsen skal sammenligne elevtallet ved disse to byggene, benytter han dimensjoneringsgrunnlaget i Flakstad (ikke faktisk antall) På Gimsøy unnlater han å benytte dimensjoneringsgrunnlaget som ligger til grunn for planleggingen. Her benytter han sitt eget dimensjoneringsgrunnlag.

- Når Thorvaldsen oppgir bygge kostnaden ved Gimsøy oppvekstsenter, benytter han opprinnelig budsjett på 80,6 mill. Ikke vedtatt ramme på 70 mill. At en av våre fremtredende politikere sår tvil og bestrider muligheten for å gjøre disse besparelsene, hjelper neppe de i Vågan kommune, som nå jobber for å få til et prosjekt innen en ramme på 70 mill.

- I leserinnlegg av 10.12.202 opplyser Thorvaldsen at det burde være mulig å bygge et oppvekstsenter på Gimsøy på 900m2 (altså en reduksjon i areal på 14,7 %) Med denne reduksjon i areal, skal han få til en reduksjon i kostnaden på 46,65 %. Her må det være snakk om rimelig kompliserte regnestykker, som nok overgår matematikk kunnskapene til oss enkle sjeler på Gimsøy.

- Tilbake til leserinnlegget av 08.02.2022. Nå viser kalkulatoren til Thorvaldsen at han kan bygge en skole for 37 mill. Det virker imidlertid som han selv ser at dette ikke kan være riktig. Da han korrigerer seg selv til at under 50 mill. er mer sannsynlig.

- Tilbake til regnestykket. Vi skal ikke ødelegge spenningen med å presentere fasiten, men kan gi et hint. Når du legger inn de korrekte tall og korrigerer Flakstadtallene for manglende gymsal og rivekostnad. Så vil kostnaden pr. elev/ barn Gimsøy oppvekstsenter være tilnærmet lik tallet i Flakstad. Når det gjelder areal pr elev/barn så vil det være mindre areal på Gimsøy oppvekstsenter en Flakstad Skole.

Avslutningsvis vil vi bare si at foreldre og barn gleder seg og ser frem til å flytte inn i ny skole og barnehage. Vi benytter også anledningen til å ønske Vågan og Flakstad Kommune lykke til med gjennomføringen av sine skoleprosjekter.

Den lokale FRP-lederen, ønsker vi lykke til med matteoppgavene. Med eller uten kalkulator.

FAU Gimsøy Oppvekstsenter Knut Arne Karlsen Leder