Kommunestyret i Vågan kan ikke akseptere en dramatisk svekkelse av kvinnehelse, fødetilbud, barselomsorg og sikkerheten til våre innbyggere ved at fødeavdelingen på Stokmarknes Sykehus nedklassifiseres til fødestue det neste halve året og at laboratorietjenester reduseres.

Den alvorlige konsekvensen av Nordlandssykehusets beslutning er at over halvparten av de gravide i vår region, de som er «selektert» til fødsel på fødeavdeling, i flere uker før fødsel må forlate tryggheten hos familie, partner, barn og øvrig nettverk og bo alene på pasienthotell fram til fødsel.

Fødende i vår kommune og region har allerede hatt lang nok reiseavstand til nærmeste fødeavdeling på Stokmarknes Sykehus etter at fødeavdelingen ved Gravdal Sykehus ble nedklassifisert til fødestue på slutten av nittitallet.

Planlagte og normale fødsler foregår på Gravdal. Risikogravide «selekteres» til fødsler på fødeavdeling og Stokmarknes Sykehus har gitt et godt tilbud. Antallet som «selekteres» til fødsler på fullverdig fødeavdeling er nærmere 60 % og det er disse som nå mister et tilbud i vår region.

Heller ikke antatt normale fødsler forløper alltid slik man har planlagt. Værforhold og føre gjør også akuttransport krevende i enkelte tilfeller. Det er og en av årsakene til at fødestua ved nordlandssykehuset Lofoten er den eneste fødestua i Norge med akuttfunksjon for nødstilfeller.

Nedgraderingen av fødeavdelingen på Stokmarknes Sykehus til fødestue begrunnes i at det ikke finnes fagfolk ved sykehusets laboratorier.

Redusert laboratorietilbud kan også få alvorlige konsekvenser for akuttilbud og personer med annen alvorlig sykdom og er en uholdbar situasjon.

Utfordringer ved rekruttering er ikke en akseptabel begrunnelse for å en dramatisk reduksjon i fødselsomsorg og sykehustilbud og må løses med andre metoder enn å redusere helsetilbudet i en av Nord-Norges mest folkerike regioner

Kommunestyret i Vågan krever et lokalsykehus med fullverdig fødeavdeling for 60 000 innbyggerne i Lofoten og Vesterålen.

Beslutning om å nedklassifisere  fødeavdeling ved Stokmarknes Sykehus til fødestue må umiddelbart oppheves.