Bjørn Ragnar Larsen

MENING: Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I fjor på denne tiden hadde vi alle et håp om at neste jul, den skulle bli normal. Men nå ville ikke den stadig pågående Covid-19 pandemien det slik. Vi går inn i en jul og et nytt år med flere restriksjoner enn mange hadde ønsket seg.

Igjen handler det om Norges evne til å utøve praktisk beredskap. Vi må alle bidra til at helsevesenet faktisk «står han av», også når nye varianter av Covid-19 viruset raser igjennom befolkningen.

COVID-19 PANDEMIEN OG HEIMEVERNET

Heimevernet har hatt et synlig Covid-19 oppdrag det siste året, med å bistå politiet på grensevakt. Oppdraget ble avsluttet tidligere i høst – før Heimevernssoldater fra Lofoten gikk på vakt.

Nå nylig har også Forsvarets Sanitet fått oppdrag med å bistå sivile helsemyndigheter med personell og kompetanse knyttet til vaksinasjonsprogrammet. Flere større kommuner har allerede bedt om slik bistand.

Uansett må vi alle bidra til å bekjempe Covid-19 pandemien i eget nærmiljø, Vi bør ta vaksinene som vi blir tilbudt og forholde oss til de praktiske reglene og råd som helsemyndighetene gir. Slik unngår vi unødvendig belastning på et allerede presset helsevesen.

Vi må nok forholde oss til at Covid-19 neppe er mulig å utrydde, men er noe vi må leve med i all overskuelig framtid – da forhåpentligvis i en mildere form.

HEIMEVERNETS AKTIVITETER I 2021

Forberedelser til de ulike aktivitetene som var planlagt for 2021 gikk litt i rykk og napp, mye styrt av utviklingen i Covid-19 pandemien. Pandemien førte til at flere planlagte aktiviteter ikke kunne gjennomføres slik som opprinnelig tenkt.

Lofoten Heimevernsområde gjennomførte en tilnærmet normal årets trening i Lofoten, til tross for Covid-19 restriksjonene. Treningen hadde hovedfokus på lederskap og gjennomføring av utdanning for nye lagføreraspiranter.

Begge hovedoppgavene fikk området fullført på en utmerket måte. Området som følge av ny utdanningsmodell flere nye, særdeles gode lagførere De vil bli en viktig ressurs for området i årene som kommer.

Jeg må også fremheve mitt utmerkede befalskorps, som gjør en suveren jobb for Heimevernet. Uten disse sin vilje og innsats – gjennom hele året – hadde ikke Lofoten Heimevernsområde vært på det høye nivået som vi faktisk er. Derfor vil jeg med dette overbringe en ekstra stor takk for den innsats mitt befalskorps og mine spesialister har lagt ned for Heimevernet i Lofoten.

VETERANER, VETERANFORENINGER OG HEIMEVERNET

Som følge av pandemien ble det bare en delvis gjennomføring av utdeling av Forsvarets medaljer i år. Noen ble delt ut, mens det ennå er mange som venter på sin. Disse forutsetter jeg vi får delt ut i løpet av 2022.

Til tross for pandemien, ble alle de faste minnesmarkeringene ble gjennomført sammen med Heimevernet, veteranforeningene, politiet og kommunene i Lofoten.

Over 100.000 norske soldater har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Da alltid på vegne av oss, som utgjør nasjonen Norge! Noen veteraner har måttet gi det ytterste offer for denne innsatsen – sitt eget liv – på våre vegne som folk og nasjon. I tillegg kommer det hjem en god del soldater som har fått mer ballast med seg hjem fra internasjonal tjeneste, enn hva de kan håndtere på egenhånd etterpå.

Denne innsatsen og de offer våre veteraner har gjort må derfor ikke glemmes, og de skal alle ha anerkjennelse og respekt for den innsats de har gjort for oss som folk og nasjon.

Veteranforeningene er viktig for den enkelte veteran, men også for veteranenes nærmeste, familie og venner. Veteranforeningene kan både øke forståelsen for veteranenes sak, være et møtepunkt og ikke minst følge opp enkeltveteraner og veteransaken både lokalt og nasjonalt.

Her må jeg spesielt framheve den fantastiske innsatsen som «Lofoten House of Veterans» gjør. De gjør en stor og viktig jobb for å få veteraner fra internasjonale operasjoner fram i lyset, slik at alle kan se at veteraner faktisk er blant oss hver eneste dag – og ikke bare ved de store anledninger. Måten «Lofoten House of Veterans» har valgt å fremme veteransaken på er unik, ikke bare i Lofoten, men i hele Norge. Det er mange ildsjeler knyttet til foreningen som gjør en stor jobb for veteransaken. Her jeg må spesielt framheve leder av Lofoten House of Veterans – Bjørn Arne Benjaminsen. Hans utrettelige innsats for å få etablert og fremmet veteranforeningen og veteransaken lokalt står det meget stor respekt av.

Jeg vil derfor rette en stor takk for innsatsen som gjøres av veteranforeningene i Lofoten, for våre soldater i dag, og for at vi ikke skal glemme den innsats tidligere veteranene, fra andre verdenskrig har gjort - for at vi alle skal kunne bo i et fritt, fredelig og demokratisk land.

HEIMEVERNET 75 ÅR OG UNIFORM PÅ JOBBEN-DAGEN

Heimevernet ble opprettet av Stortinget 6.desember 1946, så året i år har også inneholdt flere markeringer av Heimevernets 75 års jubileum - rundt om i Norge. Også i Lofoten ble det gjennomført en markering, riktignok mer beskjedent enn opprinnelig planlagt. Markeringen var i samarbeid med Hærens Musikkorps, som gav en flott konsert i Lofoten Kulturhus.

På selve dagen, 6.desember, ble også «uniform på jobben dagen» gjennomført. Dette er en dag hvor Heimevernssoldaten har tillatelse til å ikle seg sin uniform, selv om man ikke er inne til formell tjeneste. Hensikten er å vise at Heimevernssoldaten finnes overalt, da de aller fleste av våre 40.000 HV soldater har en helt sivil jobb til daglig. Etter 75 år er Heimevernet inne i en prosess hvor man ser på hvordan HV skal organiseres og innrettes inn mot 2030.

Her pågår det et stort og spennende arbeid, i regi av Forsvarsledelsen og FFI – som i sin tur må politisk behandles. Det er jo til syvende og sist Stortinget som må bestemme hvordan man ønsker å innrette HV i framtiden.

Som er en tilhenger av folkeforsvaret og verneplikten, mener jeg at det er meget viktig for demokratiet at Forsvarets grunnstamme består av vernepliktige, vanlige, norske statsborgere, som har en plikt til å forsvare våre felles verdier – samlet i det demokratiet Norge er.

Herunder hører også Heimevernet hjemme – med en vernepliktig militær reserve – som raskt kan bistå samfunnet og nasjonen, skulle det bli krevet. Jeg forutsetter at uansett teknisk retning Stortinget bestemmer at HV skal inn på - mot 2030, så må verneplikten, lokal tilhørighet og lokal kunnskap om egne hjemtrakter stå i fokus: «Overalt! Alltid!»

HVA KOMMER TIL Å SKJE I 2022

Som alltid vil HV fortsette sitt utmerkede samvirke med våre gode ordførere og kommuner, lokalt politi, og veteranforeningene, i Lofoten. Våre planlagte aktiviteter vil nok også i året som kommer bli påvirket av utviklingen i Covid-19 pandemien. Her vil vi fortløpende tilpasse oss den til enhver tid gjeldende situasjon.

Heimevernssoldaten er uansett på vakt for Norge, det norske folk, og vårt demokrati – 365 dager i året.

Dette er noe som gjør at Heimevernssoldaten alltid må være forberedt til å bli innkalt til tjeneste, skulle det bli krevet, uansett tidspunkt på året, uansett tidspunkt på døgnet!

For å dyktiggjøre Heimevernssoldaten er det derfor viktig at det kurses, trenes og øves. Slik at den enkelte soldat, som del av en militær avdeling, på best mulig måte kan løse de oppdrag som måtte bli pålagt Heimevernet.

Det er derfor også i 2022 lagt opp til mange aktiviteter – men alle datoer og tidspunkt er ikke helt bestemt ennå, så den informasjon vil komme direkte til den enkelte soldat, så snart alt er avklart og bestemt.

FORTSATT GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR

Jeg ønsker med dette alle Heimevernsoldater, deres nærmeste, og alle innbyggere i Lofoten en fortsatt fredelig jul og et godt nytt år.

Kaptein Bjørn Ragnar Larsen

Områdesjef Lofoten Heimevernsområde 16201