I kommunestyremøtet den 12. desember ble det foreslått å privatisere deler av den offentlige fysioterapitjenesten i Vågan. Det ble vedtatt at en ekstern aktør skal analysere konsekvensene ved en privatisering av den polikliniske virksomheten i rehabiliteringstjenesten.

Rehabiliteringstjenesten drifter i dag godt og avdelingen går med overskudd i budsjett. Vi har ansvar for felles venteliste og sørger for at folk får behandling i prioritert rekkefølge. Vi dekker behovet for fysioterapi på institusjon, i den enkeltes hjem og videre behandling i poliklinisk virksomhet. I tillegg har vi flere «velfylte» åpne treningsgrupper som bidrar til forebygging av funksjonsfall.

Måten vi er organisert på sikrer behandling og oppfølging i overganger mellom institusjon og hjem, selv lengst ut i distriktet. Fysioterapeuter, ergoterapeuter, hjelpemiddelteknikere og hjemmetrenere jobber tett sammen, noe som effektiviserer boligkartlegging, formidling av hjelpemidler samt vurdering og igangsetting av nødvendige tiltak.

En kommunalt ansatt fysioterapeut er en svært billig ressurs. Vågan kommune mottar årlig et fastlønnstilskudd på 240.780,- for hver fysioterapeut. Til sammenligning betaler de årlig ut et driftstilskudd på 531.360,- til enhver av de private avtalefysioterapeutene. Er det ikke da et bedre alternativ å kommunalisere den private fysioterapitjenesten?

Vi får inntrykk av at politikere og beslutningstakere ikke har alle fakta på bordet, og ikke heller har innsikt i hvordan vi i rehabiliteringstjenesten jobber. Å foreslå slike tiltak i tider med dårlig økonomi og stor omstilling av øvrige helsetjenester virker ikke bare rart og trist, men også motsigende.

Undertegnet har uten fremgang vært i kontakt med både hovedutvalg for helse, omsorg og forebygging (HOF), samt ordfører, for å få innsyn i hva som ligger til grunn for dette forslaget.

Vi stiller oss spørrende til hvordan det å rokke på en velfungerende og kostnadseffektiv tjeneste vil spare penger for Vågan kommune uten å gi et dårligere tilbud til innbyggerne?

Fredrik Lotind, tillitsvalgt Norsk Fysioterapeutforbund