Espen Berg Knutsen - Vågan Næringsforening

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

POLITISKE PROSESSER OG BESLUTNINGER

Jeg har inntrykk av at det er ulike oppfatninger i Vågan, både i det politiske miljøet og blant folket i gata, om hva en mener er gode demokratiske prosesser og beslutninger

Under sluttbehandlingen av kommunedelplan for Kabelvåg i kommunestyremøte den 22.november gjorde dette spørsmålet seg gjeldene. Her kom det frem at Arbeiderpartiet i forkant av møte hadde bundet sine 7 kommunestyrerepresentanter til å stemme det samme når det gjaldt videre utbygging av industriområdet på Rækøya. Under møte ble det ved flere anledninger referert fra posisjonen, både fra Arbeiderpartiet, SV og Rødt at den politiske prosess som var gjennomført mht. stemmegivning var å betegne som «en god demokratisk beslutning».

Hvor vanlig er det at representantene av et parti er bundet til å stemme på en gitt måte før saken realitetsbehandles?

I Vågan kan vi finne flere saker der det har forekommet forhåndsbindinger og hvor bindingene har resultert i et annet resultat enn hva som ville vært tilfelle hvis de ikke forelå. Dette var tilfelle i saken om Vågan Eiendom KS skulle nedlegges, i «Bassengsaken» og sist i saken som omhandlet videre utvikling av Rækøya.

På generelt grunnlag, sett fra et næringsperspektiv, oppleves det ikke som «en god demokratisk beslutning» når et eller flere partier velger å binde opp sine kommunestyrerepresentanter til å stemme på en bestemt måte i en sak uten at dette er fundamentert i eget partiprogram.

Når det så skjer i enkeltsaker, som direkte berører næringslivsaktører med en betydelig historikk og bidragsyter til inntekter og arbeidsplasser, synes jeg ikke dette er god næringspolitikk. Når det heller ikke har kommet tydelig frem i partiprogrammet forsterkes dette synspunktet.

I saken omhandlende Rækøya kom det frem, under og etter møte, at bindingen i Ap ble i gjort i et medlemsmøte med 20 møtedeltakere. Det har også blitt klargjort at 3 av representantene til Ap under kommunestyremøte faktisk stemte mot sin egen overbevisning. Resultatet ville blitt det motsatte (ikke 15-14 for alternativ 0, men 17-12 mot hvis de hadde fått stemt etter egen overbevisning). Jeg har også fått avklart at verken Høyre sine 9 representanter eller Senterpartiet sine 4 representanter var bundet i denne saken. Hva som var tilfelle med Rødt sine 2 representanter og SV sine 3 representanter har jeg ikke fått klarlagt, men dette ville ikke påvirket utfallet på noen måte. Når resultatet av å binde sine representanter resulterer i at utfallet av saken blir det motsatte er jeg enda mere overbevist om at dette ikke er god næringspolitikk eller «en god demokratisk beslutning».

Min påstand er at særlig i saker som ikke er å definere som prinsipielle (men ofte svært vanskelige) og som omhandler næringsutvikling er det viktig at representantene i kommunestyret står fritt til stemme hva de ut fra egen overbevisning mener er det beste resultatet for felleskapet. Det mener jeg er god næringspolitikk.

Espen Berg Knutsen Vågan Næringsforening

Les også:– Det er så jævlig, rett før jul, atter en gang