I Våganavisa 9.5 skriver  leder av Rødt Kine Therese Santrøen om den store utfordringen det er å ha et barn som sliter med skolefravær. Vågan Venstre syns det er flott at denne problematikken settes fokus på, og vi har lyst til å tilføye noen viktige aspekter. Santrøen etterspør gode vilkår for lærerne i skolen.

Det nevnes lønn, kompetanse og tid nok i jobben. Dette er viktige betingelser for læreryrket, men i saker hvor elever sliter enten med skolefravær eller andre utfordringer må vi se enda bredere på løsninger.  Skolefravær, har fått mange navn; frafall, skolevegring, bortvalg, dropouts, men kanskje er det rett og slett et logisk valg for eleven på en vanskelig skolehverdag?

 Et valg som ikke er enkelt og som skaper store bekymringer for eleven og de voksne rundt. Dette er et økende problem og en bekymring i vår samtid. I Nordland fylke er per tiden 6000 personer i aldersgruppen 19-30 år utenfor skole/jobb. Frafall i videregående skole koster samfunnet 5 milliarder hvert år.

Så hva kan gjøres? I den siste tiden har flere rikspolitikere og fagfolk løftet frem at laget rundt eleven må styrkes. Læreren, elevene og foreldrene må ha flere å støtte seg til. Det er vi i Vågan Venstre helt enig i, men laget skal ikke bare være rundt eleven, men med eleven.

Vi ønsker tverrfaglig kompetanse inn i skolens klasserom og skolegård, man må jobbe nærmere elevene. Snakke med dem og ikke om dem på et møterom. Vågan Venstre vil jobbe for at det organiseres elevtjenester og ambulerende team i skolene, slik det allerede med hell er etablert ved Svolvær skole.

Disse skal organiseres av skolene selv og brukes der lærerne ser behovet. Dette tenker vi vil gjøre at man kan komme tidligere inn i situasjoner der vansker oppstår, enten i en klasse eller for enkelt elever Vi har tro på at dette vil føre til raskere hjelp og at en kan løse utfordringer på et lavere nivå. Slik det er i dag, står lærere for alene i vanskelige situasjoners og de rår ikke over egne tiltak som kan settes inn.

Skolene må få sine egne tiltaksbanker de kan benytte i tillegg til de som kommer fra tjenester som ppt, bup og barnevern. På en slik måte tenker vi i Vågan Venstre at lærerne kan på en bedre måte følge Opplæringsloven og tilrettelegge opplæringen til det enkeltes barn behov og forutsetninger, samt jobbe med de forventningene som ligger i Overordnet del av læreplanen med tanke på folkehelse og livsmestring i skolen.