Kristin Toverud Klavenes

Mattias Hørnquist

Sjur Hauge

Guro Molaug

Camilla Johansson

Slik gjør du: Oppskrift på å gjøre om attraktivt friluftsområde til steinbrudd

 • Lokke med mange fremtidige mulige arbeidsplasser

 • Nedsnakke Rækøyas attraktivitet som friluftsområde

 • Fortelle en historie om Kabelvågsamfunnet i krise

 • Vise til kommunens behov for stein, men ikke fortelle at mye av steinen fra Rækøya skal skipes ut av kommunen.

 • Påstå at virksomheten på Rækøya gir en stor miljøgevinst

 • Underkommunisere økt tungtrafikk som følge av økt masseuttak

 • True med at eksisterende arbeidsplasser kan gå tapt uten en omregulering

 • Føre en stråmannargumentasjon om at det å bevare Rækøya som friluftsområde er det samme som å være imot eksisterende industri og utvikling av ny industri.

 • Unngå å fortelle størrelsen på allerede regulert område til næring (130 mål)Her er de viktigste argumentene for å la være: Ny industri med nye arbeidsplasser er velkommen og det betydelige arealet (130 mål) som følger av dagens regulering gir rom for mange nye bedrifter.Rækøya er i dag et attraktivt naturområde hvor også opplevelsesbasert næring har en betydelig virksomhet. Det må vektlegges.Dagens Kabelvågsamfunn er en unik suksesshistorie med stadig flere unge tilflyttere som trives godt her. Helt unikt i norsk sammenheng. Noe gjør at disse kommer hit – og blir. Unike naturkvaliteter med både fjell og hav er nærliggende å trekke frem.Stein fra eksisterende brudd i kommunen vil dekke behovet i 20 – 30 år hvis steinen brukes lokalt.Bærekraft handler både om klima og naturmiljø. I det skisserte prosjektet er klimaeffekten ved lokal produksjon av masser marginal, men miljøødeleggelsen stor og irreversibel.I forslag til ny kommunedelplan er det dokumentert at tungtrafikken gjennom boligstrøk vil øke dersom alternativ 1 eller 3 vedtas, noe som vil redusere bokvaliteten i Kabelvåg.På folkemøter i Kabelvåg er det flere ganger bekreftet at B&E senteret ikke er avhengige av steinen fra Rækøya, samt at de ikke bruker den i dag.Prosessen rund reguleringsplanen har vært god, med god medvirkning av Kabelvågs innbyggere. I spørreundersøkelser peker folk på at de viktigste kvalitetene med å bo her er nærhet til friluftsområder både ved sjøen og i marka. På spørsmålet om Rækøya mener et klart flertall at området må beholde sin status som friluftsområde.Vi er veldig fornøyde med at flertallet av Vågans politikere ser ut til å ha fattet den eneste riktige avgjørelsen i denne saken som er å beholde dagens regulering av området.

 • Ny industri med nye arbeidsplasser er velkommen og det betydelige arealet (130 mål) som følger av dagens regulering gir rom for mange nye bedrifter.

 • Rækøya er i dag et attraktivt naturområde hvor også opplevelsesbasert næring har en betydelig virksomhet. Det må vektlegges.

 • Dagens Kabelvågsamfunn er en unik suksesshistorie med stadig flere unge tilflyttere som trives godt her. Helt unikt i norsk sammenheng. Noe gjør at disse kommer hit – og blir. Unike naturkvaliteter med både fjell og hav er nærliggende å trekke frem.

 • Stein fra eksisterende brudd i kommunen vil dekke behovet i 20 – 30 år hvis steinen brukes lokalt.

 • Bærekraft handler både om klima og naturmiljø. I det skisserte prosjektet er klimaeffekten ved lokal produksjon av masser marginal, men miljøødeleggelsen stor og irreversibel.

 • I forslag til ny kommunedelplan er det dokumentert at tungtrafikken gjennom boligstrøk vil øke dersom alternativ 1 eller 3 vedtas, noe som vil redusere bokvaliteten i Kabelvåg.

 • På folkemøter i Kabelvåg er det flere ganger bekreftet at B&E senteret ikke er avhengige av steinen fra Rækøya, samt at de ikke bruker den i dag.Prosessen rund reguleringsplanen har vært god, med god medvirkning av Kabelvågs innbyggere. I spørreundersøkelser peker folk på at de viktigste kvalitetene med å bo her er nærhet til friluftsområder både ved sjøen og i marka. På spørsmålet om Rækøya mener et klart flertall at området må beholde sin status som friluftsområde.Vi er veldig fornøyde med at flertallet av Vågans politikere ser ut til å ha fattet den eneste riktige avgjørelsen i denne saken som er å beholde dagens regulering av området.