For en by som Svolvær er det viktig at tilbudet til fritidsaktiviteter til befolkningen både er variert og av god kvalitet. Svolvær har flere badeplasser som utvilsomt er viktige i så henseende.

I historisk sammenheng har badeplassen under fjellet en historie fra rimelig langt tilbake i tid. Mange av den eldre generasjonen husker nok den fine grasbakken fra stranda og helt opp til fjellfoten. Spesielt sankthansfeiringen ligger vel mange på minne i så henseende, med robåter og motorbåt fra sentrum, trekkspillmusikk på grasbakken, bål og mat samt noe «ildvann» for noen hørte nok med. Da E10 ble lagt gjennom område «ødela» man vel egentlig mye av idyllen.

I vår tid skulle man kanskje tro at en slik badeplass ikke lenger var attraktiv som bruk til fritidsaktiviteter, men så er ikke tilfelle. Denne badeplassen er stadig i bruk og da særlig på gode sommerdager. Faktisk også ellers i året, og da spesielt for barnefamilier hvor «sandkassen» er til stor forlystelse for de yngste. Etter hvert er det også lagt til rette for både parkering, toalettbekvemmeligheter og plasser for felles aktiviteter.

Tilgangen til badeplassen er imidlertid ikke helt uproblematisk. Etter at Statens Vegvesen satt opp rekkverk langs E10 er forholdene for gående og syklende blitt betydelig forverret. Det har medført at mange benytter den smale halvmeter utenfor rekkverket som en form for gangvei. Hvilket ikke er helt ufarlig og mindre ulykker har allerede skjedd. Et krav overfor Statens Vegvesen om en fortsettelse av sykkel og gangveien ca. 650 meter til badeplassen har hittil ikke ført frem. Dette synes imidlertid ikke å redusere befolkningens tilstrømming til badeplassen.

En utvidelse av strandsonen har det i flere omganger vært gjort forsøk på uten at det har ført til noe merkbart resultat. Da er det kanskje på tide å se på en mer helhetlig utforming av fremtidens badeplass. Dagen badestrand har en utstrekning på ca. 100 meter, men har en mulig forlengelse på cirka 150 meter. En samlet «ny» strand vil således kunne ha en lengde på cirka 250 meter. (Se kartutsnitt).

Parkeringsplasser er det i dag ikke mange av. En slik utvidelse av badestranden fordrer nok flere parkeringsplasser. Det vil imidlertid være mulighet for flere parkeringsplasser på andre siden av E10 mot fjellet, men det fordrer nok en undergang under E10.

En skjermende molo mot øst kan være en aktuell løsning. Rullesteinene som må fjernes fra stranden kan benyttes til dette formålet. Kanskje også noen store steiner på yttersiden å, beskytte moloen mot vinterstormer. Det vil kunne gi en skjermet badebukt og tilgang til den lille øya utenfor badestranden. (Se kartutsnitt).

Et nytt utendørs folkebad vil vel kanskje være en drøy påstand, og uten sammenligning for øvrig med planene for nytt større svømmeanlegg i Svolvær. En slik utvidelse gir imidlertid mange muligheter for dagens og fremtidens innbygger. Som for eksempelen større grasslette, stupebrett lengst mot vest og et plaskebasseng for de minste for å nevne noen muligheter.

Skal dette kunne realiseres vil det først og fremst våre behov for en politisk aksept for et slikt enkelt anlegg, og deretter nok også en reguleringsplan. Jeg ser ikke for meg at det vil være behov for det store anlegget. Fjerning av rullesteinene og tilkjøring av ny sand vil kunne være god start.

Tor Andersen