Formannskapet i Vågan Kommune skal den 6 mai behandle nedklassifisering av kommunale veier der det bor folk i færre enn 10 husstander. Dersom dette vedtas vil det kunne innebære at kommunen slutter å brøyte og vedlikeholde flere av de kommunale veiene i Vågan kommune.  Storparten av disse veien ligger i utkantene av kommunen hvor det er spredt bebyggelse og til dels store avstander. Et slikt vedtak vil derfor i stor grad ramme utkantene, og vi ønsker å redegjøre for en del av de utfordringer dette vil innebære for beboere og brukere av disse områdene.

Storfjellveien er en av de kommunale veiene som står i fare for å bli nedklassifisert. Veien er seks kilometer lang med fire fastboende og samt en del bebyggelse som benyttes som fritidseiendommer. Videre har Nordlaks to av sine oppdrettsanlegg ved veiens ende i Storfjell, hvor de også har eget kaianlegg for drift av anleggene med tilhørende parkeringsplass. Tilbakemeldingen fra ledelsen i Nordlaks er at de er avhengig av en kjørbar vei til Storfjell. Det synes merkelig at det foreslås å stenge veien til anleggene samtidig som kommunen mottar store inntekter fra Havbruksfonden for å være vertskommune for oppdrettsanleggene.

Lengden på Storfjellveien gjør at en nedklassifisering i realiteten vil bety en stenging av veien.  Det er lite realistisk at sommer og vinterdrift av en vei på seks kilometer kan gjennomføres i privat regi. En stenging av veien vil derfor få store konsekvenser for brukerne av området, og i særlig grad for de fastboende. Vi ber kommunen om en tilbakemelding på om det i det hele tatt er vurdert hvilke konsekvenser en stenging av veien vil ha for innbyggerne og øvrige brukere av veien.

Folk i området har kjempet i hundre år for å få vei til området. Når så Storfjell veien ble vedtatt av Vågan kommune i 1995, er det bygget hus og hytter i området samt foretatt oppgradering av eksisterende gårder. Kommunen har innvilget byggesøknader med pålegg om slamavskiller på kloakkanleggene samt renovasjon. Dersom veien må stenges vil området bli lite tilgjengelig, og det vil innebære store utfordringer knyttet til bruk av området, herunder søppeltømming og tømming av septiktanker. Tilsvarende vil det skape utfordringer for utrykningskjøretøy, post og for kommunale oppgaver som feiertjenesten. Et nærliggende spørsmål som vil måtte reises er hvilket erstatningsansvar Vågan kommunen kan ha knyttet til opphør av veiforbindelsen, da flere av disse er satt i gang som en følge av at det kom kommunal vei til området.

Kommunen har i dagens arealplan trukket frem området langs Kjerringveien fra Storfjell til kommunegrensen mot Lødingen som et viktig turområde i frilufts kartleggingen. Dette området inngår blant annet i Turbok for Lofoten, og er mye benyttet både av lokale personer og turister i området. Stenges Storfjellveien vil avstanden til dette området gjøre at det for mange vil være nærmest utilgjengelig. Vi forstår det slik at det ved behandlingen i MPN kom frem at man ikke uten videre kunne stenge veier som endte i tur/fritidsområder. Er konsekvensene av dette vurdert?

Ut fra oppslag i lokalavisene ser vi at det fremgår at anbud på brøyting og vedlikehold av kommunale veier øker mye. Vi ser imidlertid at det for Storfjellveien legges opp til tre års avtaler som skal kunne avsluttes fra kommunens side etter hver vinter. For en entreprenør innebærer dette en økt risiko der man risikerer å investere i utstyr for anbudet hvor kontrakten kan være avsluttet etter ett år.  Dette vil selvsagt være prisdrivende i en anbudsprosess, der entreprenøren må ta høyde for at oppdraget avsluttes allerede etter ett år. For å få ned prisen på anbudet bør det ses på utformingen av anbudet der entreprenørene har sikkerhet for minimum en tre til femårs periode. Det burde gi rom for en større sikkerhet for inndekning av anleggskostnadene hos entreprenørene.

Når det gjelder saksbehandlingen i forkant av et så viktig vedtak, synes vi dette har vært svært mangelfullt. Berørte parter er ikke kontaktet og informasjonen vi har fått om dette er kommet via lokalavisen. Tilbakemelding fra viktige næringsaktører i området som Elmea, Nordlaks og reindriftsnæringen, er at disse ikke har fått uttalt seg om konsekvensene en stenging vil ha for deres virksomhet. Fra vårt ståsted synes kommunen å ha hatt det for travelt med å få gjennomført vedtaket og har oversett de tidsfrister og krav Forvaltningsloven krever. Vi ber om at det brukes tilstrekkelig tid på prosessen, slik at det ikke foretas et forhastet vedtak i en så viktig sak.