Det betyr at det i Nord Norge vil være behov for å utdanne og rekruttere 3000-4000 flere sjøfolk! I dag er vi ikke i nærheten av å være forberedt på denne muligheten og utfordringen.

Maritimt Forum Nord har gjennomgått både regjeringens maritime melding og innstillingen fra Stortingets Næringskomite. Vi registrerer at verken meldingen eller Stortingets behandling av saken omtaler de store endringene som nå skjer innen den maritime næringen som følge av utviklingen innen den maritime havbruksvirksomheten. Vi har beskrevet noen fakta som viser omfanget av den virksomheten som eies og drives av havbruksselskapene og som er en konsekvens av den storstilte satsingen som nå skjer innen havbasert oppdrett.

I løpet av få år er det i tilknytning til den havbaserte oppdrettsvirksomheten bygget opp en stor flåte i form av brønnbåter, fôrbåter, et mangfold av service/multifunksjonsfartøyer og ensilasje fartøyer. Om bord på disse fartøyene arbeider det i dag ca 3.000 norske sjøfolk. Det er under bygging et stort antall fartøyer som er rettet mot havbruk, blant annet over 20 nye brønnbåter og andre større fartøy. Flåten som er under bygging ventes å sysselsette rundt 1000 sjøfolk. I tillegg kommer de mindre arbeids båtene mellom 8-15 meter som gradvis gjennomfører mer avanserte operasjoner. Dette krever maritim kompetanse. Kystrederiene har anslått at det er ca. 1000 fartøy i havbruksnæringen som blir underlagt D6 kravet, som innebærer at ansatte også i denne delen av flåten må ha godkjent fagutdanning. De nye havbaserte innretningene består av havfarmer, flyterigger og et mangfold av havbaserte innretninger, som alle krever at det er kvalifiserte sjøfolk om bord. Fiskeridirektoratet har til nå gitt utviklingstillatelser til 22 ulike konsepter.

Fordi utviklingen går så raskt anslår vi at det innen den maritime delen av havbruksvirksomheten vil behovet for sjøfolk de neste fem år øke fra dagens 3000 (som er en kraftig økning sammenlignet med for fem år siden), til 6-8.000 sjøfolk.

Sintef har også beregnet at hele havbruksklyngen bestående av havbruksselskapene og leverandørene av varer og tjenester i 2020 omfattet 78.500 årsverk, nesten like mye som i hele den maritime næringsklyngen. Omkring 2/3 av disse årsverkene skapes i den maritime delen av havbruksklyngen. Maritimt Forum Nord har beregnet at de 22 utviklingstillatelsene som er gitt så langt har ført til investeringer og investeringsbeslutninger fra havbruksselskapene på mellom 35 og 40 milliarder kroner. Vel halvparten av disse investeringene vil være kjøp av varer og tjenester fra den norske maritime leverandørindustrien.

Disse havbaserte installasjonene er bygget for å ligge på lokaliteter i minst 25 år. Alt av vedlikehold vil skje på lokaliteten. Inspeksjon og vedlikehold følger et klasseregime som er beskrevet av DNV. Selskapene vil følge normale prosedyrer for periodevis og systematisk inspeksjon og vedlikehold til sjøs. For havbruksselskapene er det viktig at det finnes kvalifiserte leverandører og aller helst i nærheten. Men, vi stiller store spørsmålstegn ved om utdanningseierne i landsdelen eller nasjonalt har fått med seg hva som skjer i næringen og tempoet i utviklingen? Det er faktisk på tide å våkne opp og ta grep for å legge til rette for kjapt å styrke den maritime utdanning på alle områder.

Det er fra havbruksselskapenes side anslått at det kjapt dukker opp et marked som er mange ganger større enn dagens reparasjons- og vedlikeholds-marked innen havbruk. Samtidig vil dette markedet være langt mer teknologisk orientert og mer avansert enn hva situasjonen er i dag. Dette er et marked som er av særlig interesse for den nordnorske maritime verkstedindustrien, som for første gang i historien har fått store kunder i sin geografiske nærhet. De nordnorske bedriftene opplever allerede en betydelig økning i oppdragene fra havbruksselskapene. Disse står nå for godt over halvparten av oppdragene til den nordnorske maritime verkstedindustrien.

Den nordnorske maritime verkstedindustrien anslår selv at det de neste 10 år er potensial for å øke sysselsettingen med opp mot 6-8000 årsverk!

- Kjære skoleeier og politiker her i nord: Noter ned disse tallene!

Dette er fakta som beskriver det store og voksende omfanget av de maritime virksomhetene innen havbruksnæringen. Dette er virksomheter som ikke omfattes av noen eksisterende regional eller nasjonal havbruksstrategi. Vi forventer derfor at både regjering, Stortinget og fylkeskommunene nå tar høyde for å inkludere den maritime næringen i nettopp havbruksstrategier.

Tor Husjord Maritimt Forum Nord