Alle i Norge lever livet sitt i en kommune, hva den kommunen tilbyr menneskene fra de er en spire til liv til livet er over betyr mye for hver enkelt og samfunnet som helhet. Det er også i en kommune at naturtap og uopprettelige skader på miljøet skjer.

Kommunen har makten i sine hender for å forvalte deler av livene våre, tettstedene og bygdene, skolene, naturen og havet. Tenker hver enkelt av oss over det? Over makten en liten kommune i nord faktisk har til å bestemme hva som skal skje innenfor kommunegrensen, hva kommunen mener er det mest verdifulle den har?

Det er kommunen som sier ja til at et naturområde blir bygd ned og sprengt vekk. Det er kommunen som har ansvaret for barnehagen og de tjenestene barn og familier trenger i hverdagen og når kriser skjer. Det er kommunen som har ansvar for skolene, for om den skal være målstyrt og rapporteringstung, eller at en god skole er når barn og lærer trives og gir og får ny kunnskap hver eneste uke fra 1. til 10. skoletrinn. Det er kommunen som driver omsorgssentrene og hjemmetjenesten som er der for kommunens eldste befolkning, som trenger hjelp i hverdagen og pleie, som trenger omsorg og trygghet når livet ebber ut. Det er til en kommune mennesker kommer når de har vært på flukt fra krig og nød. De kommer til oss med en tung bagasje på innsiden og en altfor lett en på utsiden.

Vi i Vågan SV mener at det mest verdifulle Vågan kommune har er hver enkelt av oss som bor her og naturen. Hvorfor? Fordi livene vi lever her og nå er avhengige av det. Og fordi fremtiden er avhengig av det. Den er avhengige at barna som går på skolene i Vågan får med seg den kunnskapen og selvfølelsen de trenger for å leve et godt liv og bidra til samfunnet. De trenger igjen en fremtid der kommunen de kommer fra har gjort sitt for å verne natur og forvalte naturressursene sine godt. For å få det til trenger Vågan kommune også et nytenkende og grønt næringsliv, som ser mulighetene bærekraftige og grønne løsninger gir for å skape arbeidsplasser og vekst, og som tar vare på naturen, i stedet for å overforbruke den.

Så hva vil vi i Vågan SV gjøre de neste fire årene for å ta de politiske stegene i en grønnere retning, som tar vare på naturen og menneskene som bor her?

Det første vi vil gjøre noe med er å øke grunnbemanning i familietjenestene. Det at barn ikke får den oppfølgingen de trenger, den læringen de trenger og den hjelpen de trenger når familien har problemer, når en sliter psykisk på grunn av mobbing eller har en diagnose, er ikke bare hjerteskjærende fordi det går ut over barn og unges liv, men også samfunnet. Køen bør ikke være lang fra et barn eller en familie trenger hjelp, til de faktisk får den. Det å være i frontlinjen overfor folk som har det tøft, er krevende. For å stå i det må det være nok folk. Vi vil at de som jobber i kommunen skal bruke mer av tiden sin sammen med folkene de er der for, og ikke la den bli spist opp av rapportering og målstyring.

«Vi vil øke lærertettheten»

Skolene er den arenaen der mye av et barns liv foregår og mange voksne som bor i Vågan, jobber i skolen. Vi vil øke lærertettheten og har troen på at naturen er en læringsarena alle i barneskolen skal bruke minst en dag i uka. Skolene trenger også oppdaterte lærebøker og vi vil teste økt grunnbemanning i en av kommunens barnehager som et helsefremmende tiltak.

«Vi vil teste økt grunnbemanning i en av kommunens barnehager»

Vi i Vågan SV vil at kommunen vår skal ha en grønn identitet. Naturen er tett innpå oss, noen av oss lever av den, og mange av oss bruker den på fritiden. Vågan er en naturkommune, men et landskap og et naturmangfold som er spektakulært, unikt og ikke bare verdifullt for oss som bor her, men også nasjonalt. En kommune med så verdifulle areal på land og til havs må være bevisst sitt ansvar og tenke helhetlig. Vi vil ha på plass forpliktende planer for å ta vare på verdifull natur, fordi vi er nødt til å gi naturen tyngde på vektskåla når beslutninger skal tas. Vi vil ha en kommune som legger til rette for naturbevisst reiseliv og økoturisme og vi vil ta vare på Svolvær flyplass, fordi den gir oss en grønn mulighet med karbonfrie fly når de først er på vingene. Vi vil også gjøre byen og gatene våre mer grønne og bilfrie, så vi har gode og trygge nærmiljø for barn og oss alle.

Vi lever i en tid, der følelsen av dyrtid kryper inn på oss. Mange blir fattigere, mens de rikeste blir rikere. Fellesskapet er under press. Nå er det viktigere enn noen gang å ta vare på hverandre og sikre at velferden vi alle bidrar til å opprettholde fungerer og er der for de som trenger det mest. Noe vi mener er avgjørende er at barn og unge ikke mister tilgang til kulturopplevelser og aktiviteter på grunn av familiens økonomiske situasjon. Vi vil derfor jobbe for å innføre et gratis aktivitetskort for alle barn og unge i Vågan, øke støtten til frivillige organisasjoner og sikre ferietilbud til barn og unge gjennom frivillige organisasjoner og friluftsråd.

En kommune som ikke tar vare på menneskene som bor der og naturen, sløser bort de viktigste ressursene den har. Og for hva? Hvis svaret er for kortsiktig vinning for næringsaktører eller for at kommunebudsjettet skal se pent ut, selv om kostnaden blir dårlige tjenester til menneskene kommunen er til for, skal alle i Vågan vite at da vil Vågan SV si nei, høyt og klart, og jobbe tett på folk i fylket og på Stortinget, for å løfte sakene som virkelig betyr noe, til der beslutninger skjer.

Og hva beslutningen blir, er det din stemme gir makt til.