Med dagens stadige kanseleringer av fergesambandene i nord del av Nordland grunnet maskinhavari eller mannskapsmangel, er E6 og kryssingen av Tysfjord på nytt kommet opp i media. Direktør i NHO Daniel Bjarmann-Simonsen mener at tiden er moden for å ta opp den tidligere ideen om en permanent løsning for E6 over Tysfjord. Han uttaler at dagens fergeløsning på E6 som deler landet i to, ikke ville blitt akseptert i andre deler av landet.

Historien om dette fergesambandet og en mulig kryssing med tunnel eller bro er gjentatte ganger tatt opp, men lagt bort både av tekniske og økonomiske årsaker. Statens Vegvesen la i 2012 frem en konseptutvalgsutredning som konkluderte med at en tunnelløsning vil koste 7,8 milliarder kroner, mens en bruløsning vil koste 11,7 milliarder kroner. Prosjektet ble lagt bort. Den gang uttalte daværende regionvegsjefen Torbjørn Naimak at en bør vente på de mulige tekniske løsningene som var på gang for fjordløsninger på Vestlandet.

I forbindelse med at en fjordløsning for Tysfjord igjen er tatt opp, har SV politiker Mona Fagerås som sitter i kommunikasjonskomiteen på Stortinget, gitt en kommentar. Hun mener en løsning for kryssing av Tysfjorden blir for kostbar, og viser til at den er blitt lagt bort tidligere, og at det bør prosjektet fortsatt er hennes konklusjon. En fergefri E6 vil uansett være en løsning på veldig lang sikt i følge Fagerås.

Det er med undring jeg registrerer at en sentral politiker fra vår landsdel uttaler seg så negativ om et så sentralt prosjekt både kommunikasjonsmessig og nå også i beredskapssammenheng med den nye sikkerhetspolitiske situasjon for vårt land og Nordkalotten. Hun har tilsynelatende ikke fulgt med på hva som skjer på Vestlandet. I forkant av nåværende Nasjonal Transportplan, reiste ordførere og fylkesmenn fra Vestlandet i samlet flokk til Stortinget med sine veikrav. Her på berget satt våre politikere vel nærmeste stille i båten.

Resultat ser vi nå gjennom en storstilt opprustning av E39 på Vestlandet med blant annet kryssing av 7 fjorder med tunneler og bruer fra Stavanger til Trondheim. Planleggingen er allerede langt fremskredet. Den første utbyggingen, Rogfast, er allerede en realitet med verdens lengste og dypeste undersjøiske fire felts veitunnel på 26,7 km, og en dybde på 390 meter. Kostnad er på over 20 milliarder kroner. De andre syv prosjektene vil sannsynligvis ha en kostnad hver på minst samme nivå. For oss er vel kanskje kryssingen av Bjørnafjorden med en flytebru den mest interessante for en løsning over Tysfjord. Utvilsomt gode fremtidsrettede prosjekter. Men ikke her i nord med eneste fergestrekning på E6. Det blir som sagt for kostbart i følge Mona Fagerås. Har hun den samme holdningen når det gjelder E10 i Lofoten, har vi utvilsomt et stort problem i vår del av landsdelen.

Neste Nasjonal Transportplan skal vedtas i 2024. Et år tidligere enn tidligere vedtatt. Vi har således dårlig tid. Et lite håp registrerer jeg fra samferdselsdepartementet som antyder en egen samferdselsplan for Nord-Norge. Med en landsdel full av halvferdige og gryteklare veiprosjekter, trengs utvilsomt en nye og fremtidsrettet samferdselsplan for Nord-Norge, hvor både E6 med kryssingen av Tysfjord, samt Lofoten er med. Kan vi kanskje også ta med Hadselfjordtunnelen i samme slengen. Foreløpig ligger slike prosjekter i møllposen.

Man har vel også i samferdselsdepartementet registrert en økende skeptisk holdning blant befolkningen i Nord-Norge til manglende realiseringen av de mange samferdselsprosjekter i landsdelen. Det gir oss kanskje et håp for fremtidens veiprosjekter her nord.

Nord-Norge er avhengig av at vi står samlet om de store fremtidige samferdselsoppgaver. Da må vi også ha politikere fra landsdelen som samlet sett arbeider for å etablere gode kommunikasjonsløsninger i landsdelen. Med Mona Fagerås sine utsagn er jeg i tvil om vi har det.