Kommunedelplanens styringsgruppe går inn for å omregulere hele Rækøya til industriområde ta ut all massen. De ønsker videre å gi Erling Rokkan tillatelse til å bygge en molo fra Rækøya til holmene utenfor. Moloen vil stenge småbåtleia vestover fra Kabelvåg havn. Det økte masseuttaket skal i all hovedsak selges til andre deler av landet.

Vågan kommune kommer i fremtiden til å trenge mer industriareal, men det er lite hensiktsmessig å legge et industriområde på Rækøya. Dette området vil tidligst bli realisert som industriområde om 25-30 år og eneste forbindelse med E10 er gjennom boligområde med myke trafikanter. For å imøtekomme behovet for industriareal må man heller se etter områder som har god og tilgjengelig infrastruktur og som lar seg realisere raskere.

Å satse på et fortsatt masseuttak på Rækøya, slik som styringsgruppa ønsker vil være svært uheldig for Kabelvåg. Ikke bare mister vi et uerstattelig naturområde, det vil også føre til støy og trafikale utfordringer med tungtrafikk gjennom sentrum.

Det vil ta mellom 25 og 30 år før all massen er tatt ut og et eventuelt industriområde med nye arbeidsplasser kan realiseres. Masseuttak i seg selv skaper ikke mange arbeidsplasser, i dag er det kun 5 personer ansatt i tilknytting til masseuttaket.

Gjennom Kabelvåg kjører det rundt 100 tungtransporter med betongelement og masse daglig. Bygging av molo vil ikke redusere dette tallet siden masse som brukes lokalt fortsatt må transporteres med bil, og det kun er massetransport ut av kommunen som skal gå med båt. Moloen vil derimot ødelegge småbåtleia. Muligheten til å kjøre båt, padle og seile leia mellom holmer og skjær er av stor betydning for lokalbefolkningen, men også for turistnæringen og folkehøyskolen. Dette er viktige næringer som står for mange av dagens arbeidsplasser i Kabelvåg.

I dag er det spesielt viktig at vi sikrer allmennhetens tilgang til havet og fjæra siden kystlinjen stadig bygges ned, enten på grunn av industri eller privatisering i forbindelse med boligbygging. Med Rækøya som friluftsområde og med tilrettelegging for bruk og ferdsel, vil vi få et lett tilgjengelig sentrumsnært og kystnært rekreasjonsområde. Rækøya har et variert terreng og en artsrik flora og fauna, å verne området fra eksploatering vil være i tråd med målsettingen til kommunen om en bærekraftig utvikling og bevaring av artsmangfold. I dag er nedbygging av areal en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold.

Et friluftsområde på Rækøya vil gi Kabelvåg enda et bein å stå på, i den forstand at det vil gjøre Kabelvåg mer attraktivt for tilflyttere. I dag er en av Kabelvågs styrker tilgang til marka og fjellene. Dette kommer tydelig frem i spørreundersøkelsen som viser at flertallet ikke ønsker masseuttak på Rækøya.

En fremtidsrettet plan for Kabelvåg vil legge til rette for møteplasser ved havet, det vil styrke livskvaliteten og øke attraktiviteten til Kabelvåg. For Vågan kommune er det behov for et industriområde med hensiktsmessig og effektiv infrastruktur og som er mulig å realisere i nær fremtid, det kan man finne andre plasser enn på Rækøya.

Camilla Johansson