Jeg leser med vantro kuttforslagene innenfor helse som kommunedirektøren har lagt fram.

Jeg stiller spørsmål om lovligheten i noen av disse. Har en kommune lov til å ikke tilby somatiske sykehjemsplasser?

Jeg henviser til helse  og omsorgstjenesteloven paragraf 3-2a.

  3-2 a.Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Kommunen skal tilby opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering er det eneste tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

Jeg tar det som en selvfølge at dette også gjelder somatiske plasser.

Samhandlingsreformen har gitt kommunene pasienter med mer komplekse og sammensatte behov enn tidligere. Flere av pasientene har spesialiserte medisinske behov som krever opplæring i spesialtilpasset utstyr eller særskilte prosedyrer. Vi ser et skifte i kommunene i retning av mer behandling og pleie som krever helsefaglig kompetanse.

Mer medisinsk behandling og pleie har kommet på bekostning av enklere tjenester. Resultatet er en høyere terskel for å motta tjenester. Eldre med mer langsiktige behov er taperne. Institusjonstilbudet for denne gruppen er redusert, og reduksjonen er på langt nær kompensert med helsetjenester i hjemmet for den eldre delen av befolkningen.

Når kommunalsjefen hevder at det er lav terskel for å få sykehjemsplass i Vågan, så er ikke det min erfaring.

Hva skal skje med de somatisk syke som er for syke til å klare seg hjemme? Skal disse oppbevares på Byparken? Dette vil etterhvert gå ut over rehabiliteringa der og til slutt er der kanskje ikke plass for å ta i mot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Jeg spør også om det var nedleggelse av sykehjemsplasser posisjonen i kommunen tenkte på når de sier « Legge til rette for at eldre selv kan velge mellom å bo hjemme eller få et tilbud i en omsorgsbolig.» Har de da tatt høyde for at hjemmetjenesten må styrkes kraftig? De sier ingenting om hvor de skal bo, så jeg regner med at de tenker at dette skal legges til rette for i hele kommunenen.

Den nye omsorgsplanen er et ganske intetsigende dokument. Den sier ingenting om hvilke tjenester som skal gis, heller ikke hvor i kommunen de skal gis. Sist men ikke minst - den sier ingenting om hva som skal gjøres for å rekruttere og beholde fagkompetanse.

Det vil bli enkelt for administrasjonen å innføre kutt og henvise til planen.

Nå er det kampen for sykehuset som står i fokus hos de fleste, men vi har ikke lov å glemme kampen for de gamle og syke i kommunen! Jeg vil også oppfordre pasienter og pårørende til å klage på avslag på tjenester.

Rødt Vågan vil gjøre alt vi kan for å oppretteholde gode tjenester for innbyggere i kommunen.