Elisabeth Mikalsen

I forbindelse med høringen av NOU 2019:17 - Domstolstruktur og endringer i rettskretser kom det mange kritiske høringssvar. Forut for høringen hadde Domstolsadministrasjonen unnlatt å ansette ny sorenskriver i Lofoten, etter at tidligere sorenskriver gikk ut av stillingen. I stedet ble det opprettet en stilling med delt ledelse av Salten og Lofoten tingrett, uten at spørsmålet var politisk behandlet.

Ettersom det den gang ikke var politisk stemning i Stortinget for Høyreregjeringens opprinnelige forslag om ny domstolstruktur, fremmet regjeringen inn mot budsjettforhandlingene en tilsynelatende mindre omlegging av rettskretsene. Antallet domstoladministrasjoner ble redusert i tråd med tidligere forslag, men antall rettsstedsfilialer ble beholdt. Dette forslaget var ikke utredet og møtte stor motstand, i likhet med det opprinnelige forslaget. Med knapt flertall vedtok Stortinget omleggingen og Domstoladministrasjonen gjennomførte omleggingen raskt.

Som en konsekvens er tingrettene i Lofoten og Salten slått sammen til Salten og Lofoten tingrett. Svolvær beholdt sine arbeidsplasser, nå underlagt Lofoten og Salten tingrett og uten stedlig ledelse. Tingrettene i Ofoten, Vesterålen og Trondenes er slått sammen til Midtre Hålogaland tingrett.

Den nye regjeringen åpner i Hurdalsplattformen for å gjeninnføre tidligere struktur. Det heter her at regjeringen vil: “Gjeninnføre strukturen for domstolane før domstolsreforma av 2021 for å ivareta borgaranes rettstryggleik og sikre sjølvstendige domstolar med stadleg leiing, med unntak for domstolar der domstolsleiar, kommunane i rettskretsen og dei tilsette gjennom sine tillitsvalde er samde om å oppretthalde dagens struktur.”

Stedlig nærhet er viktig for faktisk og opplevd rettssikkerhet. Brukerne, det vil først og fremst si lokalbefolkningen og det lokale næringsliv, må være i fokus. Nærhet til tingrettene er av stor betydning for befolkningen og næringslivet. At tingretten er forankret i Svolvær sikrer også at lokalbefolkningen og bedriftene lokalt har tilgang på gode juridiske tjenester.

Uten egen ledelse i Svolvær frykter kommunene i Lofoten at det med tiden vil bli færre ansatte og i verste fall at Svolvær tingrett blir helt uten fast bemanning. Dominoeffekten kan da bli at innbyggerne og bedriften heller ikke får tilgang til lokale juridiske tjenester. I sum berører omleggingen av domstolstrukturen helt grunnleggende rettssikkerhetshensyn.

Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening konkluderte i 2019 ut fra et faglig ståsted med at domstolstrukturen i regionen måtte bestå slik den var. Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening viser til det samme i en ny uttalelse 11.11.21: “Midt-Hålogaland krets av Den Norske Advokatforening har ikke endret oppfatning og det er følgelig vårt håp at så vel tingrettene som våre kommuner gjør det som er nødvendig for å påse at de lokale tingrettene i Narvik, Sortland og Svolvær gjenoppstår med lokal ledelse.”

Lofoten trenger en stedlig domstol, med stedlig ledelse: Lofotrådet ber på denne bakgrunn om at Lofoten tingrett blir gjenopprettet og at det ansettes en egen sorenskriver for Lofoten tingrett.

Vennlig hilsen

Elisabeth Mikalsen

Leder