redaksjonen

Med politiets nye organisering er vi på vei mot et fremtidsrettet politi, som kan håndtere nye kriminalitetsutfordringer. Vi har flere politifolk enn noensinne, vi har bedre kvalitet på arbeidet som gjøres, vi trener mer, og vi har fått bedre verktøy for å lykkes i jobben.

Samfunnet og politiets oppgaver har endret seg, men vi skal fortsatt være et nærpoliti der folk bor. Samtidig kreves det særskilt kompetanse for å holde tritt med utviklingen og de nye mer komplekse kriminalitetsutfordringene.

Mer politikraft

Et nært politi er viktig for innbyggerne i Nordland, men det er mange måter å være et nært politi på. Det kan være patruljen som kjører forbi, eller kriminalteknikeren som foretar åstedsundersøkelse. Det kan være forebyggende team som besøker skoler, eller innsatspersonell som griper inn og stanser alvorlige voldshendelser. Det kan være Utrykningspolitiet som gjennomfører trafikkontroll eller saksbehandleren som utsteder pass. Men det kan også være etterforskere med særlig avhørskompetanse, som tar avhør av barn som har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep, eller dataingeniører som sikrer ulovlig overgrepsmateriale av barn på nett. Det kan også være politirevisorer eller IKT-etterforskere som avdekker bedragerier eller andre ulovlige pengetransaksjoner på nett. Alt dette er et nært politi som følger opp de menneskene som bor og ferdes i samfunnet vårt.

Ivaretar fagmiljøene

Vi har valgt å organisere oss slik at vi får best mulig politiberedskap i hele Nordland - døgnet rundt hele året. Samtidig ivaretar vi i større grad enn tidligere fagmiljøene, og sørger for at politiet også er til stede på arenaer der det kreves spesialistkompetanse. For eksempel vil et barn som blir utsatt for seksuelle overgrep via internett bli fulgt opp av politi med spesialistkompetanse på digital sporsikring, etterforskere med særlig kompetanse i avhør av barn, samt et støttesenter som ivaretar fornærmede - i tillegg til juridisk kompetanse, etterforskningsledelse og etterforsking forøvrig. Og barnet følges opp uavhengig av om hendelsen skjer i Bodø eller på Dønna. Spesialistene våre – som er spredt rundt omkring i hele Nordland – de samarbeider tett med lokalt politi - slik at rett ressurs og rett kompetanse benyttes der det er behov for det.

Forebygging via politikontakter Politiet har mange oppgaver og behovet for ressurser er stort. Forebygging er vår hovedstrategi, og denne oppgaven alene tilsier en nærmest utømmelig oppdragsmengde. Jeg ønsker meg helt klart flere politifolk, men vi har gjort nødvendige prioriteringer og valgt en retning og en organisering som jeg mener er riktig.

Politiets viktigste oppgave er å forebygge kriminalitet og dette arbeidet skal vi gjøre i samarbeid med andre. Hver kommune har en egen politikontakt, og gjennom faste møtepunkter deler vi informasjon og ser på lokale utfordringer. Vi har stor tro på det tverretatlige samarbeidet, der vi i fellesskap jobber opp mot barnehager, skoler, ungdom og andre miljø med risiko for kriminalitet. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har nettopp levert en evaluering av nærpolitireformen. De konkluderer med at politiet har styrket sin fagkompetanse, vi trener mer, og publikum får bedre tjenester når de blir rammet av alvorlig kriminalitet. DFØ peker samtidig på at det vil ta tid før effekten av reformen vil vise seg, og at det fortsatt trengs ressurser for å utvikle både fagmiljø og lokal tilstedeværelse.

Responstid Responstid er tiden det tar fra politiet mottar melding om en hendelse, til vi er fremme på stedet. Politiet skal komme raskt til stedet ved alvorlige hendelser, og i Nordland innfrir vi kravene som er satt til responstid. Det lokale politiet har i dag en mer robust beredskap enn vi noen gang tidligere har hatt, og vi er tilstede for våre innbyggere gjennom hele døgnet - hele året.

Vi er på riktig vei For meg som politimester, er det viktig å understreke at det lokale tjenestetilbudet i Nordland består av langt mer enn den synlige patruljestyrken. Politiet i Nordland er bygd opp på enn helt annen måte i dag enn det vi var for få år siden, og de ulike tjenestestedene er gjensidig avhengige av hverandre. Vi er fortsatt ikke i mål, men vi bygger et politi for fremtiden!

Heidi Kløkstad Politimester