Gjennom regionreformen fikk fylkeskommunen en sterkere rolle som samfunnsutvikler. Samtidig byr framtida på store demografiske utfordringer i form av fraflytting og en stadig større andel i eldre i befolkningen. Koronakrisa er også forventet å bidra til økt utenforskap blant våre unge. Det skjer i en situasjon hvor vi trenger at så mange som mulig bidrar i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Som fylkesråd for plan og næring er det viktig for meg å å møte disse utfordringene gjennom å styrke våre hovednæringer industri, reiseliv og marin sektor.

De neste fire årene har fylkesrådet bevilget til sammen 160 millioner kroner til næringsutvikling. Disse vil ikke bli brukt til «alle gode formål», men til det som vi vet bidrar mest til økt verdiskapning og attraktive arbeidsplasser. Dette gjør vi ut fra metodikken «smart spesialisering» hvor vi tar utgangspunkt i de regionale fortrinnene vi har i Nordland. For to måneder siden var Sintefs sluttrapport på evalueringen av vår innovasjonsstrategi klar med tittelen «Først blant smarte regioner i Norge». Ifølge rapporten scorer vi høyt også i et europeisk perspektiv: «Hovedkonklusjonen er enkel. Nordland fylkeskommunes innovasjonsstrategi er en næringspolitisk innovasjon … basert på vår kjennskap til andres evalueringer i mange regioner (i EU), tør vi trygt konkludere med at Nordland ville ligge høyt oppe på en liste som rangerte disse regionale næringspolitiske innovasjonsprosessene etter hvor store effekter de har.»

Vi vil bruke smart spesialisering aktivt i våre tre hovednæringer også i fremtiden. Et tiltak innen industri som vil påvirke hele Nordlandssamfunnet framover, er battericellefabrikken Freyr på Mo. Vi har vært involvert i tidlig fase her og ser nå på nye muligheter som det grønne skiftet gir oss. Jeg jobber også på bred front for å sikre kortere og mer forutsigbare planprosesser innen mineralnæringen. Sulitjelma Nye Gruver et av flere initiativ som vil sikre at Europa selv utvinner en større andel av strategiske mineraler i framtida og dermed blir mindre avhengig av Kina. Jeg har nå utvidet denne satsingen fra et tett samarbeid med Troms og Finnmark fylkeskommune til å starte en prosess med å utarbeide en felles mineralstrategi for Nordkalotten gjennom Nordkalottrådet.

Innen marin sektor ser vi forvalting og utvikling i sammenheng, og vi utarbeider derfor i disse dager en ny marin strategi for både fiskeri- og havbruksnæringen. Målet er å øke verdiskapingen gjennom økt andel av bearbeidede produkter inn i markedet. Det er ikke bare fisk vi kan høste av havet, også mikro- og makroalger kan bidra med stor verdiskaping i den kommende tiden. Her er vi også inne med midler og kompetanse for å løfte utviklingen.

Reiselivet har over tid vært en svært viktig næring for mange av våre regioner. Vi ser at mange reiselivsbedrifter sliter hardt under koronapandemien. Gjennom Innovasjon Norge bevilget derfor fylkesrådet ti millioner kroner ekstra til denne næringa før jul, og fem millioner til destinasjonsselskapene er allerede bevilget hittil i år. Vi følger utviklingen nøye og er i gang med å se på hvordan vi kan styrke vertskommuner med ekstra store utfordringer knyttet til en sterk økning i norske turister opp mot sommersesongen i år.

Målene og ambisjonene fylkesrådet har for utvikling av Nordland gjør at vi i økonomiplanen for 2021 til 2024 har satt av 40 millioner årlig til næringsutvikling. Rundt halvparten vil gå til næringsrettet infrastruktur i kommunene og den andre halvparten til finansiering av prosjekter i næringslivet ut over de regionale utviklingsmidlene som forvaltes av Innovasjon Norge på oppdrag fra oss.

Demografiutvalget løfter fram behovet for en virkemiddeldugnad i tida som kommer for å sikre utviklingen i distriktene. Vi er i tett dialog med sentrale myndigheter for å skape attraktive kommuner og regioner i framtidas Nordland. Det eneste som sikrer dette er et tverrfaglig og tverrpolitisk samarbeid. Jeg er derfor glad for at fylkestingets medlemmer i Nordland viser stor vilje til å samarbeide i viktige saker, som under sist fylkesting. Sammen skal vi realisere regionens potensiale og sikre at Nordland framover både er et godt fylke å bo i og en attraktiv region for ny næringsvirksomhet.

Linda Helen Haukland

Fylkesråd for plan og næring