Lasse Knudsen - mobbeombud i Nordland

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring står det klart og tydelig i Opplæringsloven. Hvordan skal vi sørge for det? Min erfaring er at mye av den mobbeproblematikken vi ser der ute i skolene handler om forståelse, holdninger og måten vi møter hverandre på.

Det gjøres mye bra i fylket vårt. Utgangspunktet for alt barnehage- og skoleutviklingsarbeid i fylket må være i lovverk og i sist tilgjengelige kunnskap, ikke politikk eller prinsipper. Utfordringer og dilemmaer må diskuteres mer åpent og mange flere bør delta i denne debatten enn i dag

Det er urovekkende når vi vet at mobbing ofte skjer i det skjulte og at det bare er halvparten av elevene som opplever mobbing, som ikke forteller det til noen voksne. Hvorfor forteller ikke barn og unge om mobbing? Det kan være: skam, redd for at voksne skal overreagere og gjøre situasjonen verre, tror det er forventet at de skal håndtere mobbing og trakassering på egen hånd og er usikre på om det er mobbing de er utsatt for

Å håndtere mobbing har lenge handlet om å jakte på ondsinnet mobbeadferd for så å konfrontere mobbere med dette, og så stoppe den. Gjennom enda mer kunnskap og erfaring gjennom forskning gjør nå at vi i mye større grad må se dynamikken i barnegruppene.

Mobbeombudet erfarer at det å lykkes i arbeidet med en mobbesak betyr at det gjøres en god jobb med å avdekke og forstå problematikken / dynamikken både mellom enkeltpersoner og i gruppa. Det er også å ha gode rutiner om hvordan man praktiserer nulltoleranse. Det skal med andre ord være tydelig hva slags adferd som skal stoppe, men det gis også hjelp til å erstatte denne adferden med en positiv adferd.

Fem forslag for å redusere mobbingen betraktelig

I løpet av de tre siste årene har mobbeombudet gjort seg noen erfaringer som gir en større forståelse av hva man bør legge vekt på i «kampen» mot mobbing og krenkelser. Å endre en ukultur i barnehager og skoler i Nordland er på ingen måte en «quick fix». Derfor har mobbeombudet utarbeidet fem punkter som er gode retningslinjer når man skal få bort mobbing og krenkelser i barnehager og skoler..

1. Barnehager, skoler og foresatte må ha en felles forståelse av nulltoleranse.. De gir oppmerksomhet om temaet og kunnskap. På gode skoler har de ansatte oppdatert kunnskap om mobbing og trening i å avdekke og stoppe mobbing. Skolen snakker med elevene om hva mobbing er.

2. Ledelse ved skolen som bygger kapasitet, som setter krav og ikke minst bygger en kultur som er inkluderende. Ydmykhet og profesjonalitet i møte med barn og foreldre og ikke minst struktur er nøkkelord som gir en bedre håndtering.

3. Lærere som har grundig kompetanse i kartlegging, klasseledelse og inkluderende undervisningsmetoder. Det må også legges til rette for et godt skole- hjemsamarbeid der man fokuserer på å lytte og anerkjenne opplevelsen fra de berørte.

4. Barnehageansatte som får mulighet til å bygge en barnehagekultur med søkelys på holdninger, kunnskap og handlinger.

5. Et lag rundt skolen – beredskapsteam som er grundig skolert og kan støtte skolen når det trengs.

Holdninger

Vi må gi slipp på en del «gammeldagse» holdninger som kan være svært ødeleggende når man skal sørge for barn og unges trygghet. Det handler ofte å ta barn og unge på alvor. Det gjør man best ved å vie et fokus på forebyggende arbeid om mobbing i skolene. Dette er selvsagt ikke gjort over natten. Det handler ofte om å endre en allerede etablert ukultur. Det kreves innsats ikke bare fra skolen, men også fra foresatte og andre voksne som har med barn og unge på fritiden. Inkludering som jeg mener, er det motsatte av mobbing blir da nøkkelordet. Inkludering må være et felles mål for alle på alle arenaer.

Mobbeadferd skjer ikke bare på en isolert arena. Det skjer i barnehager, i skoler, idrettsklubber, lekeplassen, på nett og ellers i lokalsamfunnet. Derfor er det mange voksne som må ta sin del av ansvaret for å skape gode trygge oppvekstmiljøer.

Barn er barn og dem må få lov til å feile, blomstre og utvikle seg. Utviklingen av sosiale ferdigheter og empati er viktig i relasjon til andre. For å lykkes, må vi gi slipp på en del av de holdningene som barn og unge møter i dag. Disse holdningene som begrenser positiv utvikling og trygghet. Vi er best tjent som samfunn at vi gir slipp på disse holdningene en gang for alle.

Mobbeombudet i Nordland

Lasse Knutsen