Regjeringa vedtok nylig at ansatte i skoler, SFO og barnehager kan bli prioritert i vaksinekøen. Kommunene kan velge slik omprioritering etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. Målet et at flest mulig er beskytta til barnehage- og skolestart i august. Mange mener at ansatte i skoler, SFO og barnehage burde vært vaksinert før, men i det vaksinasjonsprogrammet vi har fulgt, har risikogruppene og helsepersonell vært prioritert. Helsepersonell for å unngå kollaps i helsesystemet under pandemien, og risikogruppene fordi fellesskapet har stilt opp for de svakeste i pandemien. Vaksinering av risikogrupper har pågått fram til slutten av skoleåret. Gjennom hele pandemiperioden har vi i Kunnskapsdepartementet hatt mange møter med interesseorganisasjonene for de ansatte i skoler, SFO og barnehager. Spørsmålet om ikke de som står i førstelinja og har en risikofylt jobb burde vært prioritert i vaksinekøen, har vært oppe flere ganger. Vi har fulgt opp og tatt spørsmålet videre til regjeringskollegiet og helsemyndighetene. Men saken er at selv om smittetallene utpå våren viste noe utslag for ansatte i barnehager og til dels i grunnskolen, har ikke smittetallene vist store utslag for lærere sammenlikna med andre yrkesgrupper. Smitten i samfunnet har skapt uforutsigbarhet og usikkerhet, og mange ansatte i skoler, SFO og barnehage har hatt en svært krevende arbeidssituasjon. Ut fra et helsemessig perspektiv har helsemyndighetene likevel ikke anbefalt å prioritere disse ansatte verken ved tidligere vurderinger eller nå. Når vi kommer med dette vedtaket nå og på tvers av anbefalingene, er bakgrunnen at vi ønsker mest mulig trygghet for de ansatte etter sommerferien. Nylig ble det klart at vi får færre vaksinedoser i sommer enn først antatt. Noen ukers forsinkelse i leveransene gjør at vi justerer prioriteringen. Skoler, SFO og barnehager planlegger for grønt nivå, med færre smitteverntiltak. Vi er glade for å bidra til at de ansatte kan være beskytta, det vil si at de har fått sin første vaksinedose, før oppstart. Noen få har pekt på at folk må avbryte ferien for å bli vaksinert. Ut fra det generelle vaksineprogrammet skal alle voksne få tilbud om dose 1 i løpet av juni eller juli. Det betyr at de som vil la seg vaksinere (jeg håper det blir flest mulig!) må være der de skal vaksineres når det blir deres tur uavhengig av yrkesgruppe. I en global pandemi må vi bare leve med at vaksineringa kommer midt i ferien for noen. Selv om regjeringa er tydelig på at kommunene bør prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, er noen frustrerte over at kommunene kan velge å omprioritere inntil 10 prosent av første vaksinedose når de er ferdige med helsepersonell og risikogruppene. Realiteten er at stadig flere nordmenn er vaksinert, også ansatte i barnehager, skoler og SFO. Det kan føre til merarbeid for kommunene å omprioritere. Samtidig er dette en god mulighet til å trygge ansatte i barnehager, skoler og SFO før neste skoleår. Nå må kommunene få se på hvordan de kan løse dette på en mest mulig smidig måte. Kommunene har gjort en kjempejobb med vaksinering så langt og er forberedt på å vaksinere gjennom sommeren. Anja Johansen Statssekretær i Kunnskaps- og integreringsdepartementet (V)