Med innføringen av helseforetaksreformen på begynnelsen av 2000-tallet fikk vi en radikal omlegging av tankegodset rundt helsetjenestene våre. Etter 20 år med reformen ser Rødt denne som mislykket, av flere årsaker.

Den demokratiske modellen, der politikere styrte sykehusene, og måtte stå til ansvar for de valgene som ble gjort ved neste valg, ble fjernet med innføringen av reformen. I stedet fikk vi håndplukkede styrer som ikke er demokratisk valgt og som heller ikke må stå til ansvar for jobben de gjør, uansett om den skulle gå på tvers av det samfunnet ser som formålstjenlig. Disse driver sykehusene som om de er en hvilken som helst butikk, fordi hele systemet legger opp til det.

Bakenforliggende årsak er alltid økonomi, og der er også sakens kjerne. Sykehusene styres etter innsatsstyrt finansiering, der man får betalt mer for enkelte operasjoner enn andre, og det kuttes stadig i sengeposter og investeringer til nødvendig utstyr, som er utdatert eller ødelagt.

Som et eksempel kan vi trekke frem fødsels- og barselsomsorgen, som har blitt svekket i perioden etter reformen, der fødeavdelinger og andre fødeinstitusjoner blir lagt ned og utstyr ikke blir oppdatert, samtidig som mødre blir sendt hjem så tidlig som mulig etter fødsel, fordi det blir billigere for foretakene. Signalene fra jordmødre og annet helsepersonell har vært tydelig lenge. De ønsker å jobbe i et system der de kan få utøve sin yrkesrolle med tillit og til det beste for pasienten, samt ha tilstrekkelige økonomiske og menneskelige ressurser.

Rødt vil ha vekk innsatstyrt finansiering og ha trygg rammefinansiering for sykehusene våre. Da kan man planlegge for blant annet god fødsels- og barselomsorg, samt fjerne det viktigste målet man nå styrer etter, at sykehusene skal gå i balanse. Det sier seg selv at driften slik den nå fungerer blir uforutsigbar, og vil føre til ytterligere sentralisering av tjenestene. Trygge og forutsigbare helsetjenester er en hovedårsak til at folk ønsker å bosette seg i hele landet.

En stemme til Rødt i det kommende Stortingsvalget er en sterk stemme for å fjerne innsatsstyrt finansiering og få tilbake folkevalgt styre, som må stå til ansvar for de valgene de gjør, uansett om det handler om å gi store økonomiske fallskjermer til direktører, eller prioriterer annerledes enn det som er hensiktsmessig for samfunnet.

Geir Jørgensen og Hanne Benedikte Wiig 1.- og 2.-kandidat Rødt Nordland