Les også:Ønsker at dialog skal løse nabotvist

Viser til oppslag i Våganavisa den 17. juni 2021. I Hovedutvalg for miljø plan og næring den 16. juni ble Prosjektet til utbygger Mosand på Branntomta i Henningsvær ble utsatt med vedtak om et møte mellom naboer, utbygger og representant for innbyggerforeningen samt utvalgsleder

Jeg er en av naboene som har kommet med kritiske merknader til dette prosjektet, merknader Mosand omtaler som 49 useriøse klager. Han uttaler og at han ikke vil delta i befaringen.

Innledningsvis vil jeg understreke at vi ønsker en utbygging på denne tomten. Tomten har ligget brakk i mange år, er ikke tilfredsstillende sikret og har fungert som oppsamlingsplass for gamle båter, søppel og annet skrot.

En ønsket dialog mellom utbygger Mosand og naboene om utforming og tilpasning av bygg i forhold til naboeiendommer har ikke funnet sted.

Dersom utbyggingen skjer i det omfang som det er planlagt, vil det kunne skape presedens for fremtidige byggesaker i Henningsvær.

Overfor utbygger har vi kommentert:

  • Utforming av bygningsmasse / kaifrontens utforming

  • Bygging på nabogrense / lovkravet er minimum 4 meters avstand fra nabogrense

  • Trafikkforhold og parkeringsplasser.

  • Vannforsyning og avløp / kloakkvann ut i havnebassenget.

  • Forholdet til fiskeri og fiskeribasert virksomhet.

  • Brannsikring / adkomstveier

Dette er den største utbygging på flere tiår i havna i Henningsvær. På en begrenset tomt er der planlagt seks suiter og tre fritidsleiligheter. Det vil kunne bo opptil 50 personer i disse boligene (tilsvarende 10 % av befolkningen i Henningsvær).

Bygningsmassen er kompakt og dominerende med en fremskutt posisjon i kaifront og havneløpet, både sett fra nord fra Amtskaia, og fra sør fra Moloen. Bygget vil klart bryte med kaifrontens rytme.

Nordland Fylkeskommune, seksjon for kulturminner har i uttale av 29. mai 2020 bemerket: «Bygningen som helhet fremstår som veldig stor og kompakt. Dette er uheldig for helhetsinntrykket og for kulturmiljøet i Henningsvær.» Det er heller ikke vanlig med fire etasjer fullt utbygget med front ut i havneløpet. Jamfør utformingen av Altona, Storstein/ Kaspersenbrygga, Heimgårdsbrygga, Engelskmannsbrygga og Bryggehotellet .

Det er planlagt åtte parkeringsplasser til ni boenheter. Dette er etter min oppfatning for lite sett i forhold til hvor mange mennesker som vil oppholde seg i det planlagte bygget, og i forhold til stor mangel på parkeringsplasser i Henningsvær.

Utbygger ønsker å bygge på og innenfor nabogrenser. Plan og bygningsloven forutsetter at det minimum skal være en avstand på fire meter til naboeiendommer. Kommunen kan godkjenne at bygget plasseres nærmere nabogrense ved skriftlig samtykke fra nabo. Dette var også Vågan kommunes oppfatning helt til utbygger Mosand stiller med en uttale fra et advokatfirma som støtter at det kan bygges nærmere enn fire meter fra naboeiendommer. Vågan kommune innstilte på at Mosand kunne få bygge nærmere enn firemetersregelen tilsier. Etter min oppfatning burde Vågan kommune ha innhentet alternativ juridisk vurdering fra Statsforvalter eller KS-advokatene (advokater med spisskompetanse for å dekke kommunenes juridiske behov) før saken ble lagt frem til politisk behandling.

Det er også min oppfatning at kommunen bør bestrebe seg for å tilrettelegge for utvikling av den fiskeribaserte virksomhet som nå foregår på Storstein/Kaspersen brygga.

Nå er det et stort press på eiendomsmarkedet i Henningsvær. Det skjer flere oppkjøp av eiendommer fra investorer som ønsker å etablere seg med ulike konsepter, primært innrettet mot turisme og reiseliv.

Branntomten er en av de siste ledige eiendommer i Henningsvær. Jeg reiser spørsmålet om det er flere suiter og ferieleiligheter Henningsvær trenger, kanskje burde det vært bygget boliger for fastboende på denne tomten.

Utbygger Mosand sier til Våganavisa at vi som naboer har kommet med 49 useriøse klager, og at han vil snakke med advokat før han eventuelt tar et møte og går i dialog med naboene. Vi er av den oppfatning at våre merknader er relevante og seriøse.

Honnør til et enstemmig Hovedutvalg for miljø, plan og næring som ber om en pause og rom for dialog videre i dette prosjektet.

Roger Falch-Olsen