Ivar Martin Nordgård i Vågan Eldreråd

Lofotposten har hatt oppslag der både hovedtillitsvalgt og verneombud er sterkt kritiske til den situasjonen både ansatte og pasienter/beboere på våre institusjoner befinner seg i.

Det meldes om ansatte som nå er så slitne at de ikke lenger greier å stå i dette arbeidspresset, men blir sykemeldt og i verste fall finner seg et annet yrke. Det er eksempler på at det må settes inn vikarer som ikke har den kunnskap som kreves, og i noen tilfeller heller ikke forstår norsk. Dette skaper utrygghet hos de eldre som skal motta hjelpen.

I tillegg vet vi at vi har mange hjemmeboende eldre, som er alene, skrøpelige og som trenger et rekonvalesent tilbud som de i dag ikke får, men som er nødvendig for at de skal kunne bo hjemme lengst mulig. Ved Marithaugen sykehjem har det ikke vært aktivitør på aldri så lenge, så beboerne blir passivisert, noe som ikke er helsebringende.

Vi ser ingen planer fra kommunen om å utvikle eller utbygge institusjonene våre, til tross for den grundige dokumentasjon om behovet som ble gitt i rapporten fra prosjektet «Leve hele livet». Jeg minner også om at vi fra Vågan Eldreråd de siste par årene har lagt ned mye energi på å få innarbeidet begrepet «Et aldersvennlig lokalsamfunn» i all kommunal planlegging der eldres interesser er involvert, noe vi så langt ikke synes vi har lykkes med. Det dreier seg om langt mer enn opplyste gangfelt og sittebenker.

Nå skal det skje en omstilling. Vi vet at det i praksis betyr å skjære ned. Det skal bli i hvert fall 15 årsverk mindre i helse- og omsorgssektoren. Fremdeles har vi et høyt smittetrykk med påfølgende høyt sykefravær, så situasjonen kan fort gå fra vondt til verre.

Vi vet at det er mangel på budsjettmidler og at kommunen står i vanskelige prioriteringer. Likevel må det mobiliseres en politisk vilje til å skape en verdig alderdom for de eldste av våre innbyggere, og da må de nødvendige grepene gjøres. Det må være nok ansatte på jobb, og de som er der, må være kvalifiserte og kunne gjøre seg forstått overfor beboerne. De eldre må få et aktivitetstilbud som løfter de ut av passivitet, vantrivsel og inaktivitet.