Lønnstyveri, lovbrudd, sosial dumping og uerfarne utenlandske sjåfører. Dette er en del av virkeligheten i transportnæringen. Senterpartiet krever innstramninger og konsekvent håndheving av regelverket for å møte utfordringene, og luke ut useriøse selskaper. Derfor foreslår Senterpartiet 30 tiltak for å styrke norsk transportnæring.

Kabotasjeregelverket er en årsak til svekkelsen av den norske transportbransjen. Regelverket innebærer at utenlandske kjøretøy som kommer til Norge med internasjonal transport kan ta på seg innenlandske oppdrag når de først er i landet. Dette utnyttes av utenlandske bedrifter og gir dem muligheten til å drive sosial dumping og utkonkurrering av norske bedrifter og sjåfører. Derfor ønsker vi å redusere antallet tillatte kabotasjeoppdrag per tur, og få på plass en grense for minimumslast på vei inn i landet for å få kjøre kabotasje.

Senterpartiet vil også få på plass kraftigere reaksjoner på regelbrudd. Det skal ikke lønne seg å jukse. Mye kan oppnås ved å håndheve dagens regelverk skikkelig og gi klare styringssignaler. Noe dagens regjering ikke har gjort. Obligatorisk elektroniske fraktbrev må koblet om mot en digital base som alle kontrollmyndigheter har tilgang til, slik at det ikke blir enkelt å jukse. En slik ordning vil gi myndighetene bedre oversikt over bransjen og kan gjøre det mulig med mer målrettede kontroller. Det vil bedre håndhevingen av regelverket betydelig.

Mange utenlandske sjåfører kjører i Norge med ulovlige lønnsbetingelser. Dette undergraver sjåføryrket og utkonkurrerer sjåfører med anstendige norske lønninger. Vi må ha streng kontroll av lønnsnivået til utenlandske sjåfører, og et samarbeid med myndigheter i opphavslandene for å unngå ulovlige måter å omgå norsk regelverk. En kontrollert arbeidsinnvandring til Norge og kontroll av kjøre- og hviletider, drivstoffsvindel og manipulering av rensesystemer er konkrete tiltak som vil styrke den norske yrkessjåføren og gi bedriftene våre rettferdige konkurransevilkår. Det bør også vurderes å avgiftsbelegge alle lastebiler som kommer inn i landet for det man har i drivstofftanken, samt at man sikrer betaling av bompenger, gebyrer, bøter og forelegg. Dette er for å hindre at utenlandske borgere og selskaper stikker av fra den samme regningen som norsk transportnæring tar for veistandard og velferd.

Det skal være trygt å være yrkessjåfør i Norge. Derfor vil vi bedre forholdene for sjåfører langs veiene gjennom flere oppstillingsplasser, døgnhvileplasser, bedre sanitærforhold og mulighet for elektrisk strømforsyning til aggregater. Vi vil øke fagforeningsfradraget. Organiserte arbeidstakere gir tryggere og mer effektive næringer. Vi vil også avvikle særlig gunstig beskatning av utenlandske arbeidstakere. Det er et viktig grep for å sørge for at vi har norske tungtransportsjåfører, en viktig del av norsk beredskap, også i fremtiden.

Utenlandske sjåfører har opptil 2,5 ganger så mange ulykker med personskade som norske kolleger, ifølge Transportøkonomisk institutt. Dette er et resultat av at mange utenlandske vogntog og sjåfører mangler det nødvendige utstyret og kompetansen som kreves for å kjøre på norske veier, og da særlig på vinteren. Det bør innføres obligatoriske sjåførkurs som gir den nødvendige kompetansen som norske sjåfører har. For å sikre at utenlandske vogntog er forberedt på norske veier foreslår vi en strengere standard for vinterutrustning og et mulig forbud mot toakslede trekkvogner.

For å ta tak i arbeidslivskriminaliteten trenger vi et sterkere politi, Statens vegvesen, Tolletat, Arbeidstilsyn, Skatteetat og NAV over hele landet. Slik Senterpartiet foreslår i vårt alternative statsbudsjett. Da sørger vi for å ha nok ressurser der arbeidslivskriminaliteten skjer, og at samhandlingen fungerer godt. En slik styrking av det offentlige tjenestetilbudet vil gjøre det mulig å følge opp når seriøse aktører melder inn ulovligheter fra useriøse aktører til kontrollorganene. Med Senterpartiets politikk trygger vi norske veier, jobber og verdiskaping.

Siv Mossleth Transportpolitisk talsperson i Senterpartiet