Gøran Kimsaas - Maskinentreprenørenes Forbund

Dette er et debattinnlegg skrevet av en ekstern bidragsyter. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kortreist-alternativer i arealutvikling og med entreprenørvirksomhet i konkrete bygge- og anleggsprosjekter kan gi betydelige miljøeffekter, og bidra til bærekraftig utvikling.

For at dette skal utgjøre en enda viktigere del av verdiskapingen i samfunnet, er det nødvendig med nytenkning og at sentrale partner samles.

Vi mener også at det er svært positivt at Lofotpukk er kommet langt i å søke om å få utvikle området til også å være et mottak for gjenbruk og resirkulering av masser som igjen kan være kortreist i nye prosjekter og utvikling i Vågan. Per dags dato er det ingen slike mottak som er godkjent i Vågan.

Ethvert uttak fra naturen bør rettferdiggjøres gjennom økt verdiskaping for samfunnet, uten å bli årsak til oppbygging av unødvendige utslipp, forurensninger eller store energikostnader. Da er dette miljøpolitikk i praksis.

Økte krav til massebalanse, totalutnyttelse og bruk av lokale ressurser er en del av dette. Dette jobbes det aktivt med i hele landet og er en del av det grønne skiftet.

Massene på Rækøya er meget godt egnet for bruk i fremtidig produksjon av betong. Her jobber Lofotpukk sammen med Betong & Entrepenør og høyskolen i Narvik om å kunne utnytte Rækøya best mulig.

At Vågan kommune har denne tilgangen til masser er egentlig ganske unikt i så måte, da flere andre plasser i Nordland må hente masser fra andre steder med båt eller med lange transporter. Dette leser man og fra uttalelsen Dirmin der de sier at videre uttak av masser på Rækøya er svært viktig for regionen.

Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser. Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge for eksempel en ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig og ikke miljøpolitikk.

Kommunene har ansvaret for å utarbeide og vedta samfunns- og arealplaner, og de er ansvarlig for å ha tilgang til faglig kompetanse for å sikre god kvalitet i planarbeidet og dette kan de gjøre sammen med næringa. Å øke uttak av steinmasser i et allerede pågående brudd ser vi derfor som eneste fornuftige løsningen.

Man må se helheten i det hele og denne utviklingen ser vi som bærekraftig og bra for Vågans utvikling og fremtidige miljøplaner. Derfor er bare alternativ én det eneste rette for å sikre fremtidig vekst i Vågan.

Les også:– Vi er fortsatt bare i startgropa i forhold til det vi satser på å bli