Formannskapet har nå behandlet sak om veier og brøyting. Behandlingen endte med et tilsvarende vedtak som ble gjort i Hovedutvalg for miljø, plan og næring, - 7 veier blir fratatt brøyting fra kommende vinter. Jeg er glad for at Ap fremmet forslag om fortsatt brøyting av de 7 veiene, - men forslaget oppnådde ikke flertall takket være; Høyre, Venstre og Frp.

Undertegnede var tilhører i mandagens Formannskapsmøte, og jeg må medgi at det var en selsom opplevelse. Med mine over 30 år som folkevalgt har jeg aldri opplevd et møte med dårligere møteledelse og struktur.  Jeg må dessverre medgi at jeg hadde større forventninger til kommunens fremste folkevalgte og den sittende politiske ledelse.

Jeg hadde også forventninger til at de folkevalgtes ombudsrolle kom tydeligere frem. Jeg trodde at den politiske ledelse var opptatt av den enkeltes ve og vel i denne kommunen? Drøfting av konsekvensene av de vedtak som ble gjort var nærmest fraværende i ordskiftet!

Det er atter en gang skuffende å måtte konstatere at kommunens øverste politiske ledelse nå gjør sitt ytterste for å gjøre noen av kommunens distrikter økonomisk umulig å bo i. Å stoppe brøyting er jamgodt med å stoppe all utvikling. Jeg registrerer, under formannskapets behandling, at brøyting i boligfelt i Svolvær er mye viktigere en brøyting av boligfelt i distriktene.

I Laukvikdalen sitter 25 boenheter fordelt på 22-23 boliger fortvilt og skuffet igjen. Den politiske ledelse har overlatt brøyting til beboerne selv, - en kostnad som flere ikke er i stand til å dekke. I over 30 år har det vært brøytet i Laukvikdalen.

Vi får lov til å betale skatt til fellesskapet, herunder eiendomsskatt, men kommunens politiske ledelse, Høyre og Venstre med støtte fra Frp, synes ikke at beboerne i Laukvikdalen er verdig et brøytetilbud.

Laukvikdalen er det største boligfeltet i Laukvik, - området har flere ledige lett tilgjengelige tomter.  Boligfeltet ble til ved at gamle Gimsøy kommune la til rette og gjorde første tiltak med vei, gatelys og kloakk med tanke på å utvikle et boligfelt i Laukvik. Siden har det utviklet seg til et boligfelt med 22-23 boliger. Etter det jeg erfarer har Vågan kommune aldri bidratt med tilrettelegging eller utbygging av boligfelt i Laukvik.

Det må legges til at det ikke har lyktes å få ut et kommunalt vedtak som sier at veien er blitt nedklassifisert til privat vei. Veien er i alle tider vært «oppfattet» og benyttet som «kommunal vei».

At den politiske ledelse (H-V) med støtte i Frp nå fjerner brøyting i Laukvikdalen med beveggrunn i at veien er privat er lite tillitsskapende.

Hva skjer hvis veien ikke blir brøytet? Hva med folks sikkerhet og trygghet? Hva med hjelpetrengende eldre / hjemmehjelp, utrykningskjøretøy, renovasjon, post, frisørsalong, varetransport, hvordan skal folk komme seg på jobb, etc.

Laukviksamfunnet har opplevd en positiv samfunnsutvikling der unge familier ønsker å bosette seg i Laukvik. Barnefamilier etablerer seg, - renoverer hus og bygger nye hus. Kommunal trussel om bortfall av tjenester fører til manglende forutsigbarhet og redusert trygghet. Noe som igjen kan true den positive utviklingen. Skal kommunens folketall øke må det være mulig å bo i hele kommunen.

Mange av oss innbyggere er overrasket over størrelsesorden på det økonomiske uføret kommunen vår er kommet opp i. Etter det jeg erfarer er det gjort vedtak for å begrense denne utviklingen, - her nevnes vedtak om vikarpool for å unngå dyr innleie av vikarer og binding av rente for en del av gjelda. Er dette fulgt opp av den politiske ledelse?

Administrasjonens fremlegg til omstillingstiltak overrasker meg, - forslag som går ut over sårt tiltrengte tilbud legges frem uten de helt store besparelsene. Jeg reagerer også på tidsplanen for å komme seg ut av «Robek-lista», - kort tidshorisont medfører etter mitt skjønn hardere nedskjæringer og økte problemer for befolkningen.

Saken om brøyting i Laukvikdalen handler om likebehandling av kommunens innbyggere. Det handler om å unngå å presse enkelt mennesker ut i et økonomisk uføre. Det handler om forutsigbarhet og trygghet for den enkelte.

Befolkningen i Laukvik registrerer at flere politiske saker som fremmes til politisk behandling i formannskapet, helt eller delvis, går i Laukviksamfunnet sin disfavør, - det samme med den politiske behandlingen.

Vi undrer oss over dette?

Med den kjente verselinja fra Arnulf Øverland sitt dikt «Du må ikke sove»; sitat

 «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» sitat slutt, -

appellerer befolkningen i Laukvikdalen til kommunestyrets flertall om å videreføre brøytingen.

Henrik Bjørnevik

Laukvikdalen

8315 LAUKVIK