La ny strategi. Da ble årsresultatet mangedoblet

foto