Vågan ligger ikke inne med noen meter ny asfalt.

Sortland får derimot 18254 meter nytt dekke, mens Vestvågøy blir tilgodesett med 5590 meter.

– Vi hadde satt av 100 millioner kroner i vedlikeholdsbudsjettet for årets asfaltering. Men god økonomistyring har gitt oss mulighet til å legge inn 80 millioner kroner ekstra. Noen av disse midlene er statlige midler som er øremerket til dette formålet, forklarer fylkesråd Monika Sande på Nordlands fylkeskommune sine nettsider.

Fylkesråd Monika Sande. Foto:Thor-Wiggo Skille

Mest mulig for pengene

Sande forteller at de vegstrekningene som skal asfalteres i år, absolutt har behov for fornyet dekke.

– Men samtidig får vi gjort noe grunnvedlikehold. Det kan eksempelvis være stikkrenner som må fornyes, eller rekkverk som må forbedres eller byttes. Vi koordinerer ressursene slik at vi får mest mulig igjen for pengene, påpeker Sande. Monica Sande

4200 km fylkesveg

Med 160 kilometer årlig ny asfalt i år, vil det ta 26 år før man er rundt alle fylkesvegene og tilbake igjen. Sande skulle gjerne hatt enda høyere frekvens på vedlikeholdet.

– Vi har kanalisert mer midler til vedlikehold, og dempet på investeringene. Dette gjør vi rett og slett for å kunne ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet. Men vi skulle selvsagt gjerne brukt enda mer på vegene våre. Mange steder er behovet for ny asfalt stort. Og vi jobber aktivt mot sentrale myndigheter for å få mer midler til fylkeskommunene og til vegvedlikeholdet, avslutter Monika Sande.