NTB-Anders R. Christensen

– Utsiktene og risikobildet tilsier samlet sett en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Når det er klare tegn til at forholdene i økonomien normaliseres, vil det igjen være riktig å heve styringsrenta gradvis fra dagens nivå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ville holde styringsrenta uendret på null prosent, der den har vært siden 7. mai i fjor.

Varsler renteøkning i andre halvår

Norges Bank påpeker at aktiviteten i økonomien har tatt seg opp siden i fjor vår, men gjeninnhentingen bremses nå av den økte smitten og strenge smitteverntiltak.

– På den annen side tyder informasjon fra helsemyndighetene på at store deler av den voksne befolkningen i Norge blir vaksinert innen utgangen av sommeren. Samtidig er den økonomiske utviklingen internasjonalt bedre enn ventet, skriver Norges Bank.

Det vil kunne gi en raskere oppgang i den økonomiske aktiviteten enn tidligere antatt.

– Likevel vil det trolig ta tid før sysselsettingen og arbeidsledigheten er tilbake på nivåene fra før pandemien. Den underliggende inflasjonen er fortsatt over målet, men har avtatt de siste månedene, skriver Norges Bank, som understreker at det er stor usikkerhet om gjeninnhentingen i økonomien.

– Prognosen for styringsrenta innebærer at renta øker gradvis fra andre halvår i år. Det innebærer en noe raskere renteoppgang enn anslått i desember, skriver sentralbanken.

Økningen vil trolig skje i desember, men det kan også skje i september.

Tror folk vil bruke mer penger

I Pengepolitisk rapport , som ble lagt fram i forbindelse med rentebeslutningen, skriver Norges Bank at de antar at veksten i fastlandsøkonomien vil begynne å ta seg opp i andre halvår i år, og at den er tilbake på nivået fra før pandemien i tredje kvartal.

– Neste år venter vi god vekst i økonomien, særlig som følge av en oppgang i husholdningenes konsum. Fortsatt lave renter og at husholdningene vil bruke en del av de oppsparte midlene fra perioden med begrensede forbruksmuligheter, ventes å bidra til at forbruket øker betydelig, skriver Norges Bank.

Venter lavere prisvekst på boliger

Den siste tiden har også boligprisene økt kraftig. I februar steg de med 2 prosent, mens boligprisene det siste året har steget med nesten 10 prosent. I Oslo har de steget med 15 prosent det siste året.

Årsaken er en kombinasjon av lave renter og at folk trolig vil bruke mer penger på bolig som følge av hjemmekontor, og at det ellers har vært lite å bruke penger på når samfunnet har vært stengt ned.

Nå venter Norges Bank at veksten gradvis vil avta.

– De neste årene er det utsikter til nokså lav boligprisvekst, blant annet som følge av høyere renter, normalisering av husholdningenes forbruksmønster og økt boligbygging, skriver Norges Bank.