Kommunene har fått tilført nye midler fra Staten som skal brukes for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Dette er en ny ordning i tillegg til Vågan kommunes Pandemifond.

FOR DE SOM FALT UTENFOR

– De pengene vi har fått nå, 2,3 millioner kroner, kan brukes til bedrifter som har falt utenfor de tidligere ordningene. For eksempel enkeltmannsforetak uten ansatte, tiltaksbedrifter og for eksempel festivaler. Det er vanskelig å si, for det de har gjort nå, er å gi oss penger til søknader som skal behandles i bolker med søknadsfrist 12. april. Det er fordi ingen skal kunne få fordel av noen "første til mølla-prinsippet". Så skal man sette seg ned og gjøre en fordeling, se på søknadsmengden som kommer og se hvordan vi best kan hjelpe næringslivet lokalt best.

– Den vesentlige forskjellen på disse midlene og de vi fikk sist, er at det her ikke er sagt noe om hvordan de skal brukes. Med en gang det kommer fra en "post", blir det kriterier som gjør at man ikke kan bruke de fritt. Vi fikk for eksempler midler til Henningsvær med kriteriet at det ikke kunne brukes på kommunal eiendom. Ettersom alt der er kommunal eiendom kunne vi ikke bruke disse midlene der, sukker Johansen.

MANGE HAR FOR STORE FORVENTNINGER Men han er klar på at det kanskje er for store forventninger til hva man kan gi støtte til.

– Vi har søkere som tror at vi kan gi støtte bare fordi man går med et dårlig resultat i år, mens bedriften kanskje sitter med masse penger på bok. Det går ikke. Målet er jo å berge arbeidsplasser ikke resultatet. Det skal være en reell sjanse for at det blir konkurs om man ikke får hjelp. Det er mange som har problemer med å forstå dette og synes det er urettferdig. Men kommunen har ikke råd, her styrer man mot et underskudd på mange millioner. Vi kan ikke gi penger til bedrifter som har masse penger på bok.

– Det som er viktig å formidle i forbindelse med de friske pengene, er at dersom man har fått avslag fra pandemifondet, fordi man ikke er nær konkurs, så er dette et kompensasjonsfond der man skal gi støtte for å dekke omsetningstap. Men med 2,3 millioner, om det er 100 bedrifter som søker, så er det bare 23.000 kroner per bedrift.

– Men er det noen som har gått konkurs i Vågan så langt på grunn av koronaen?

– Ikke såvidt jeg vet. Det er forferdelig vanskelig å vite om det er pandemien eller andre årsaker til at bedrifter går konkurs. Men vi har observert at det er mange som sliter og har det tungt. – Men i siste formannskapsmøte fikk bowlinghallen 150.000 i lån og tilskudd, mens Anker Brygge fikk nærmere 400.000 kroner. Så det kommer jo noe penger ut av pandemifondet også som hjelper. – Men det er jo en av forskjellene på det "gamle" og det nye fondet. Disse pengene kommer som et rent tilskudd og kan brukes både til drift og investeringer. – De 2,3 millionene vi fikk nå kom fra en pott på 750 millioner kroner. Tirsdag sa Bent Høie at han ville bevilge 500 millioner til, og det betyr forhåpentligvis at vi vil få drøyt 1,5 millioner til med samme vilkår om tildelingsnøkkelen blir lik, sier næringssjefen.

BRUK GOD TID PÅ SØKNADENE Han er opptatt av at de som trenger hjelp bruker god tid på søknadene sine.

– Vi får utrolig mange søknader som bare inneholder at "jeg har underskudd, jeg trenger hjelp", og ikke noe mer. Vi har jo folk som sitter og skal behandle disse søknadene. De må jo få en forståelse av hva det er som er vanskelig, og hvor vanskelig er det. Sitter man med 10 millioner i egenkapital "og i år får jeg underskudd, og det er jeg ikke vant med og det er forferdelig." Eller er det slik at "jeg holder på å gå konkurs". Det er jo ganske så stor forskjell på de to tilfellene. Enkelte tror at når man skal behandle en slik søknad så kan de som jobber med søknaden se inn i en krystallkule og forstå alt. Men det er slik at søkeren faktisk må forklare hva som er problemet, sier Alf Kenneth Johansen.

3,8 MILLIONER TIDLIGERE

Vågan kommune har tidligere fått tilført kr 3.8 mill til et fond som kalles «Statlig næringsfond 3, Covid-19». Dette er midler som skal gå til investeringsprosjekter i kommunen og som betinger en medfinansiering fra søkerbedrift. Dette er midler som ikke kan brukes til drift og faste kostnader, men til investering. Det er fremdeles midler tilgjengelig i dette fondet. Pandemifondet er et fond der kommunens politikere har avsatt egne midler i kommunens budsjett og der kommunen selv har satt kriteriene for tildeling. Pandemifondets formål er å hindre bortfall av arbeidsplasser i kommunen og er en kombinasjon av lån og tilskudd.

Kommunens covid-19 fond :

  • Vågan kommunes Pandemifond er et kommunalt fond med kommunens egne midler der målet er å redde bedrifter og arbeidsplasser fra konkurs. Søknad sendes inn via kommunens egen portal. Link : https://vagan.kommune.no/aktuelt/vagan-kommunes-pandemifond.21508.aspx

  • Statlig næringsfond 3, Covid-19 er et investeringsfond der bedrifter kan søke om støtte til investeringsprosjekter. Det kreves som hovedregel 50% egenfinansiering av prosjektets totale kapitalbehov. Søknad sendes inn til Link : postmottak@vagan.kommune.no

  • Kommunal kompensasjonsordning (Covid-19) er statlige midler som skal bidra til å kompensere for tapt omsetning. Kommunene skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. Vågan kommune har i denne omgang mottatt ca kr 2.3 mill og det er signalisert at beløpet kan bli høyere. Søknad må leveres via den nasjonale portalen www.regionalforvaltning.no og søknadsfrist er den 17. april. Midler som ikke er brukt innen 01.09.21 trekkes tilbake av Staten.

Informasjon om ny kompensasjonsordning: https://vagan.kommune.no/aktuelt/kommunal-kompensasjonsordning-covid-19.28242.aspxInformasjon om Vågan kommunes andre fond: https://vagan.kommune.no/naring-skatt-og-havn/naringsfond/Informasjon om Vågan kommunes Pandemifond: https://vagan.kommune.no/aktuelt/vagan-kommunes-pandemifond.21508.aspx