Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 4,5 prosent, ifølge en pressemelding.

– Vår vurdering er at renten nå er tilstrekkelig høy for å få prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Ifølge sentralbanksjefen vil styringsrenten holdes på dette nivået en god stund fremover. Det blir begrunnet med høy lønnsvekst og at svekking av krona gjennom fjoråret trolig vil bremse nedgangen i prisveksten.

Norges Bank understreker videre i pressemeldingen at prisveksten er klart over målet, mens den underliggende prisveksten, selv om den fortsatt er høy, har avtatt. Det pekes også på at arbeidsledigheten er lav, men veksten i økonomien svak.

Når det gjelder den videre utviklingen i norsk økonomi, skriver sentralbanken at det er usikkerhet. Samtidig er situasjonen slik at dersom kostnadsveksten i bedriftene fortsetter å vokse, kan prisveksten holde seg høy lenger en anslått. Og da renten bli hevet igjen.

– Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller inflasjonen faller raskere, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i desember, konkluderer Norges Bank.