Tilskuddsordning skal legge bedre til rette for næringstransport innen fiske og akvakultur