Det vil koste 14,2 milliarder kroner å sikre Norges mest rasfarlige veier, ifølge NAF. Tre strekninger i Lofoten er på listen.

På NAFs liste over de mest rasfarlige riksveiene er åtte av dem i Vestland fylke og to av dem i Nordland. Begge strekningene i Nordland er i Flakstad kommune. De to nærliggende strekningene E10 Presteneset og E10 Kvanndalen scorer henholsdvis 5,07 og 5,06 på en skala for skredfaktor. Den høyeste verdien på listen er 5,84.

Skredpunkt på veinettet blir gradert etter såkalt skredfaktor, som er en beregning av sannsynligheten for at det går ras og hvilke konsekvenser et ras kan få, opplyser NAF i en pressmelding. Det blir beregnet ut fra trafikkmengde og mulighet for omkjøring med mer.

NAF har anslått at det vil koste 621 millioner kroner å rassikre området rundt Presteneset og Kvanndalen. Tiltakene som foreslås, er et såkalt fjordkryss, samt fylling i sjø eller bro.

Listen er også preget av mindre riksveier. Bare tre av strekningene er europaveier, og to av dem er i Lofoten.

Blant fylkesveiene er det bare én strekning i Nordland fylke: Fylkesvei 7594 Myrlandsfjellet. Den rasutsatte veien i Flakstad kommune fikk nylig 70 millioner kroner til utbygging og rassikring fra Nordland fylkeskommune. Planen er å flytte ut veien og bygge voll langs strekningen hvor det går mellom 30 og 50 steinsprang per år, i tillegg til rundt fem snøskred årlig.

Det er anslått at en tilnærmet komplett rassikring med tunnel vil koste 554 millioner kroner. På NAFs liste har strekningen skredfaktor på 6,09. Den høyeste verdien på listen 6,74.

Totalt vil det koste rundt 95 milliarder å sikre alle skredpunkt med høy og middels faregrad på veiene, ifølge NAF. De har hentet ut tallene fra Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan.

— Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i pressmeldingen.