Vedrørende Høringsuttalelse fra Nordland Fylkesting til «Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 01.04.2024» har Lofotrådet kommet med uttalelse der de bl.a. sier:

For Lofoten er flytilbudet vårt kollektivtilbud. Uansett om lofotingen skal pendle til arbeid, har time på sykehuset eller skal på kjærestebesøk er flyet for oss å regne som lokaltoget som binder oss sammen med resten av nordlandssamfunnet, Norge og verden. Et godt FOT-rutetilbud er avgjørende for arbeidspendling, et konkurransedyktig næringsliv og for besøks- og boattraktivitet i øyriket vårt. I dagens situasjon er flytilbudet blitt en flaskehals som hindrer Lofotens vekst og utvikling.

Lofotrådet registrerer at Fylkesrådet i sin innstilling tilrår at Nordland Fylkesting ber regjeringen om at «flytilbudet mellom de tre flyplassene i Lofoten og Bodø i begge retninger må videreføres på et nivå tilsvarende i perioden 2017-2022.»

I dag er etterspørselen etter flybilletter mellom Bodø og Svolvær/Leknes oppe på samme nivå som før 2020, og med til dels betydelige kapasitetsproblemer allerede før sommertrafikken er kommet i gang. På enkelte avganger er det umulig å få kjøpt billett dersom dette ikke er gjort flere uker på forhånd. Kabinfaktoren er for Lofoten blant de høyeste for kortbaneflyplasser i Norge – et klart tegn på at det er behov for økt frekvens og kapasitet. Det forventes at både reiselivstrafikken og ordinær næringstrafikk til og fra Lofoten vil øke i årene som kommer.

De kommersielle flyrutene mellom Lofoten og Tromsø ble lagt ned på bakgrunn av restriksjonene under covid-19. Rutene dekket et stort behov for reiser for både lofotinger og besøkende og hadde særlig stor betydning for pasientreiser og næringsdrivende. Nordland fylkesting bør på denne bakgrunn etterspørre opprettelsen av en FOT-rute mellom Lofoten og Tromsø, tilsvarende som er opprettet mellom Stokmarknes og Tromsø.

Lofoten har høye ambisjoner om grønn regional omstilling gjennom programmet «Lofoten De Grønne Øyene 2030» og støtter fullt ut innstillingens punkt én om at FOT- kontraktene må stimulere til en raskest mulig overgang til null- og lavutslippsteknologi. Lofoten som region vil legge til rette for og bidra til å akselerere omstillingen i grønn retning. For å realisere ambisjonene, er det vesentlig at offentlige anskaffelser motiverer for introduksjon av nye innovative løsninger, som kan bli ferdig utviklet og sertifisert i løpet av anbudsperioden. Lofotrådet anmoder Nordland fylkesting om å ta inn våre tillegg om incentiver og fleksibilitet med hensyn til rutefrekvens for å stimulere til en raskest mulig grønn omstilling.