– Nå forenkler vi rapporteringskravene for den minste flåten. Rapporteringen har kommet for å bli, og vi er glade for at fiskernes organisasjoner støtter oss i hovedprinsippene. Med de endringene vi nå gjør, vil detaljeringsgraden bli mindre for den minste flåten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran i en pressemelding.

Skjæran har denne høsten vært under sterkt press fra både organisasjonene og næringa forøvrig for å gjøre noe med rapporteringskrav mange oppfatter som rigid. Han varslet under Kystfiskarlagets landsmøte tidligere i år at det ville komme endringer.

Nå er disse klare, og departementet skriver at den største forenklingen er at det vil bli gitt mulighet for å rapportere bifangst samlet som en mix-kategori, begrenset oppad til 100 kg per art. Hovedarten må likevel alltid rapporteres separat. I tillegg må steinbit, kongekrabbe og rødlistede arter alltid rapporteres separat. Dette er fordi forvaltningen har et særskilt behov for kunnskap om disse artene.

– Vi forenkler også kravet til avgangsmelding for de minste fartøyene. Fartøy under 11 meter skal kun trenge å sende en helt enkel melding om at de går fra havn for å fiske. Videre vil kravene til rapportering ved låssettingsfiske forenkles, og vi forutsetter at det er tilstrekkelig at ett fartøy rapporterer når flere fartøy samarbeider i registrert samfiske, sier Skjæran.

Fiskeridirektoratet vil følge opp beslutningen med nødvendige forskriftsendringer. Videre vil Fiskeridirektoratet og Kystvakten jobbe videre for å finne løsninger som gjør at fiskerne kun må rapportere opplysninger en gang og kun via fartøyets ERS.

– Det er viktig å påpeke at de nye kravene om sporing og rapportering ikke kun har et kontrollformål. De er viktig av flere grunner. Vi må få kontroll på fisken som tas opp av havet, og sikre at havforskningen har det som trengs for å sikre en bærekraftig bestand. Og utstyret vil også kunne øke sikkerheten til havs. I tillegg vil det gi meg som fiskeri- og havminister et viktig grunnlag for å forsvare fiskerienes interesser i ei tid hvor flere skal bruke havet, sier Skjæran.

Fiskeridirektoratet bes samtidig om å forsterke sin kommunikasjonsinnsats og forbedre informasjonen på sine nettsider, slik at det blir klart for fiskerne hva som er gjeldende rett, hvordan Fiskeridirektoratet vil håndheve regelverket og hvilke vilkår som evt. gir grunnlag for dispensasjon for deler av regelverket. Det er også viktig at leverandører følger opp med god opplæring i bruken av verktøyet.