Vågan kommune varsler oppstart av detaljregulering for Kabelvåg gravlund, på sine nettsider.

Formålet med reguleringsarbeidet er å detaljregulere områder avsatt til grav- og urnelund i kommunedelplan Kabelvåg og områdeplan Osan-Kabelvåg. Utover areal til grav- og urnelund vil det i reguleringsplanen settes av plass til veg- og parkeringsformål.

Videre skriver kommunen at det innenfor området som blir nevnt i kommunedelplanen for Kabelvåg er automatisk fredet kulturminner. I løpet av planprosessen vil det vurderes om det skal søkes dispensasjon fra kulturminneloven for å kunne benytte arealene til grav- og urnelund.

Alle som ønsker å komme med innspill til planendringen kan gjør det før høringsfristen som er 15.12.2022.

Foto: Vågan kommune