Årsaken er at Lofotkraft Holding AS har saksøkt Vesterålen Energi AS, som er heleid av Sortland kommune.

Striden står om forkjøpsretten til 188 aksjer i Vesterålskraft AS, som Sortland kommune kjøpte fra Bø kommune, men som så ble overført til Vesterålen Energi AS. Kommunene Øksnes og Bø avviklet sitt eierforhold i kraftselskapet da de solgte aksjene sine i Vesterålskraft AS.

Winther stiller i retten

Fra saksøkeren Lofotkraft Holding AS vil administrerende direktør Arnt M. Winther møte som partsrepresentant. Som partsrepresentant for Vesterålen Energi AS møter ordføreren i Sortland, Karl-Erling Nordlund.

Ifølge rettsdokumenter fra Midtre Hålogaland tingrett går Lofotkraft Holding AS til retten med en påstand om at de på forkjøpsrett har ervervet de 188 aksjene i Vesterålskraft AS. Disse aksjene er overdratt fra Sortland Kommune til Vesterålen Energi AS.

Hadde ikke pengene

Denne overføringen av aksjer er et resultat av at Sortland kommune ikke selv hadde penger til å finansiere kjøpet. En kommune har heller ikke hjemmel til å kjøpe aksjer gjennom låneopptak. Derfor ble det viktig for Sortland kommune og ordfører Karl-Erling Nordlund å sikre seg aksjene gjennom Vesterålen Energi AS. Eidsfjord Sjøfarm AS, som eies av Holmøy-konsernet, har finansiert aksjekjøpet.

foto
Arnt M. Winther er administrerende direktør i Lofotkraft Holding AS. Foto: Espen Mortensen

Peker på vedtektene

Lofotkraft Holding AS fokuserer i sitt sluttinnlegg til tingretten på vedtektene i Vesterålskraft AS. Der går det fram at øvrige aksjonærer i Vesterålskraft AS har forkjøpsrett ved «enhver overdragelse av aksjer». Spørsmålet som tingretten skal ta stilling til, er om Lofotkraft faktisk har rett på aksjene, selv om de allerede er overført til kommunen og energiselskapet som ble opprette for å få til transaksjonen.

Spørsmål om «personlig nærstående»

Lofotkraft mener at passusen «enhver overdragelse av aksjer» i vedtektene til Vesterålskraft AS betyr at det er gjort et unntak fra deler av aksjeloven, som går på «personlig nærstående». Sortland kommune mener nettopp at Vesterålen Energi AS er nærstående, og at kommunen derfor hadde rett til å overføre aksjene til dette selskapet.

– Uttrykket «enhver overdragelse av aksjer» betyr alle overdragelser, fremhever prosessfullmektig for Lofotkraft, advokat Andreas Stang Lund i Kvale advokatfirma, i sluttinnlegget han har levert tingretten.

Forkjøpsrett til aksjene

– Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett, uavhengig av måten overdragelsen skjer på, og hvem overdragelsen skjer til. Ordlyden kan ikke forstås slik at det gjelder unntak fra forkjøpsretten ved overdragelse til et datterselskap, eller andre personlige nærstående, fremhever han.

Advokaten mener ellers at et unntak fra forkjøpsretten måtte ha framgått av vedtektene i Vesterålskraft AS, noe det ikke gjør, ifølge ham.

Advokater som rådgivere

Advokat Bjørn-Ivar Bendiksen i SANDS Advokatfirma er prosessfullmektig for Vesterålen Energi AS og Sortland kommune. Advokatfirmaet har under prosessen knyttet til aksjekjøpet bistått kommunen med juridisk rådgivning. De har også bidratt til den administrative opprettelsen av Vesterålen Energi AS.

På vegne av sin klient påstår denne advokaten at Lofotkraft ikke har forkjøpsrett til de 188 aksjene i Vesterålskraft AS. Han påpeker i sitt sluttinnlegg til tingretten at forkjøpsretten ikke kan gjøres gjeldende ved overføring til personlig nærstående erverver, altså Vesterålen Energi AS.

En særlig privilegert stilling

– Det er utvilsomt og ubestridt at overføringen av aksjer fra Sortland kommune til heleide Vesterålen Energi AS er en overføring til «personlig nærstående», sier advokaten i sluttinnlegget.

Advokatfirmaet SAND mener på vegne av sin klient dessuten at aksjeloven setter personlig nærstående, i dette tilfellet Vesterålen Energi AS, i en særlig privilegert stilling. Dersom dette skal fravikes mener advokaten at dette i så fall måtte ha gått fram av vedtektene.

– Siden loven fastsetter at forkjøpsrett ikke gjelder overfor personlig nærstående erverver, har Lofotkraft Holding AS ikke forkjøpsrett i denne situasjon, hevder advokaten, og mener at Lofotkrafts tolking blir «illusorisk».

Han viser i denne sammenheng til at forkjøpsretten handler om finansiering av aksjer for flere hundre million kroner. Siden finansiering av kjøp av aksjer er forbudt for kommuner etter kommuneloven, var det nødvendig for kommunen å opprette et aksjeselskap – Vesterålen Energi AS – for å kunne gjøre låneopptak og organisere eierskapet der.

Motsatt konklusjon

– Det har formodningen mot seg at eierkommunene har regulert en forkjøpsrett de selv skulle være forhindret fra å benytte, sier advokaten, men går ikke konkret inn i problemstillingen om at kommunen faktisk kunne kjøpt aksjene på forkjøpsrett dersom Sortland hadde penger å bruke på dette, uten å gå innom ekstern finansiering.

Partene har dermed tolket både vedtektene i Vesterålskraft AS og aksjeloven i stikk motsatt retning. Det er også årsaken til at saken har havnet i tingretten.

Partene er på forhånd blitt enige om at det skal være nok å bruke én dag på hovedforhandlingen i Midtre Hålogaland tingrett. Begge partene mener at motparten må dekke sakskostnadene.

Det skal ikke gis partsforklaringer i retten, men partenes prosessfullmektiger får like lang tid på å legge saken fram for domstolen.

Stille før hovedforhandlingen

Administrerende direktør Arnt M. Winther i Lofotkraft Holding AS sier til VOL at han ikke ønsker å kommentere saken med tanke på at retten straks skal gjennomføre hovedforhandlingene i saken.

– Vi ønsker ikke å prosedere saken i media, sier Winther til VOL.

Ordfører Karl-Erling Nordlund i Sortland har tidligere også opplyst at kommunen ikke ønsker å gi kommentarer nå før hovedforhandlingen.

– Saken skal behandles i retten og på den bakgrunn ønsker jeg ikke å kommentere saken nå, har ordføreren tidligere uttalt til VOL.