I en halvårsperiode fra høsten 2018 til vinteren 2019, i tillegg til en periode senere samme år, unnlot hun å opplyse til NAV om alle timene hun hadde vært i inntektsgivende arbeid, samtidig som hun mottok dagpenger.

På meldekortet oppga hun en samlet arbeidsmengde på 349,5 timer, mens hun i realiteten hadde jobbet 1288,5 timer.

Opplysningene på meldekortet dannet grunnlag for automatisk beregning og urettmessig utbetaling av dagpenger med til sammen 103.123 kroner.

Kvinnen har forklart at hun hadde økonomiske vansker på denne tiden, og at hun underrapporterte timer for å få mer utbetalt i stønad.

Lang liggetid

Retten mente at forholdet isolert sett kvalifiserer til ubetinget fengselsstraff på rundt 36 dager.

Samtidig understreket retten at saken inneholder formildende omstendigheter som utgjør «et relativt klart avvik fra normaltilfellene», og at de derfor må gå bort fra utgangspunktet om ubetinget fengsel.

Retten begrunner dette argumentet med at behandlingstiden for saken har vært lang, og presiserer at siktede ikke kan lastes for det.

«Det er nå to år og sju måneder siden det straffbare forholdet opphørte, og saksbehandlingstiden er blitt uforholdsmessig lang», heter det i dommen.

Samfunnsstraff

På grunn av sakens lange liggetid, ifølge retten, utgjør det en klar krenkelse av Den europeiske menneskerettskonvensjon. «Dette må gi seg betydelig utslag i straffeutmålingen», står det å lese i dommen.

Kvinnen dømmes til 45 timers samfunnsstraff, som skal gjennomføres på 120 dager, subsidiært fengsel i 45 dager.

Den domfelte kvinnen erklærte at hun vedtok dommen.